Noen inntrykk fra Generalforsamlingen 9. februar 2000

LA2QDA Oddvar innledet møtet med å referere fra et brev fra Post og Teletilsynet, hvor det framgår at LB lisensierte fra 1.mars vil få samme rettigheter m.h.t. modes etc. som LA lisensierte på frekvenser fra 6m og nedover. Det vil fortsatt være begrensinger på utg.effekt (100w).

Det var møtt fram til sammen 38 medlemmer til årets generalforsamling. Formannen LA2QDA Oddvar åpnet møtet presis kl. 1930 .
LA2QDA ble valgt til ordstyrer og LA8WY og LA1KP ble valgt til referenter.

Sekretæren gikk raskt igjennom styrets beretning, og kassereren redegjorde for regnskap og budsjett.
Noen få kommentarer ble framsatt under enkelte punkter, men for detaljer her vises til det offisielle referatet som kommer senere.

Budsjettet ble godkjent og kontingenten fastsatt. (dvs samme kontingent for 2000 som for 1999)
Revisor leste sin beretning og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

Valgkomiteen hadde til tross for iherdige forsøk ikke klart å framskaffe villig kandidat til formannsjobben, og formann måtte dermed finnes blandt de frammøtte.
Dette viste seg svært vanskelig og det oppstod en pause på ca 45 minutter i møtet for å prøve å overtale en av de frammøtte til å stille. Mange kandidater ble lansert og “alle” hadde en god unnskyldning for ikke å ta på seg jobben.

Tilslutt lyktes det forsamlngen å overtale LA9JHA Jeanette Austdal , til å stille som formann for ett år.
Jeanette ble valgt ved stående akklamasjon

Dette er historisk i og med at LA9JHA Jeanette dermed er Oslogruppens første kvinnelige formann.

De øvrige som ble valgt til styret var:
Kasserer: LA7UCA Rune
Styremedlem: LA3FIA Erik
Varamedl: LC5XAT Christian
LA7YI Ragnar
LC1LAT Gaute

LA2QDA takket styret, managere og medlemmer for samarbeidet i den tiden han har sittet som formann, og trakk spesielt fram LA7UCA Runes innsats gjennom mange år.
Rune har nå sittet sammenhengende i styret i 15 år. Først som varamann i 1985, senere styremedlem og fra 1990 har han sittet som gruppens kasserer, et verv han utfører på en eksemplarisk måte
En innsats det virkelig står respekt av. Oddvar overrakte Rune Oslogruppens krus, samt en liten gave – til stor applaus fra salen.

Formannsklubben ble overrakt til Jeanette, som takket for tilliten og hevet møtet Kl. 2105

—————————–

Referat fra Oslogruppens generalforsamling

Onsdag 9 Februar 2000

1. Åpning og godkjenning av innkalling

Formannen LA2QDA Oddvar åpnet møtet kl. 1930 presis, og startet med å ønske de frammøtte velkommen.

Det var 38 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Innkallingen ble kjent gyldig uten innsigelser.

2. Valg av ordstyrer og to referenter

Formannen ble valgt til ordstyrer, og LA8WY Bjørn og LA1KP Øivind ble valgt til referenter.

3. Styrets beretning

Sekretæren LA4XT Ragnar gikk igjennom styrets beretning. Følgende kommentarer kom til uttrykk:

Gruppelokalene- Linderudkollen

Revisoren LA3ST Stein, mente at tallet på nøkler blant medlemmene 67 stk. var høyt og at styret burde vurdere å bytte lås, og vurdere på nytt hvor mange som skulle ha nøkler. Stein mente at gruppen ville få problemer med å forsvare et så høyt antall nøkler ovenfor forsikringsselskapet.

Fyr

LA6XI Knut spurte om bakgrunnen for klagen NRRL’s fyrmanager hadde kommet med ovenfor gruppens fyr.
Manageren LA4PE Knut redegjorde for dette. Bl.a. at det var kommet klage på nøkkelklikk på fyrene, og at man arbeidet med å finne nytt QTH til disse –fortrinnsvis lang fra bebodde områder.

Gruppemedlemmer i sentrale verv.
Under dette punket var NRRL’s VHF testmanager LA1KKA Magne falt ut.

Formannen benyttet også anledningen til å takke alle som har bidratt til aktiviteten i gruppen i året som har gått, noe salen sluttet seg til med applaus.

Styrets beretning ble godkjent med ovennevnte tillegg og kommentarer.

4. Regnskap med revisors beretning
Kassereren LA7UCA Rune gjennomgikk regnskapet.
Det kom spørsmål fra salen om alle registerte medlemmer hadde betalt kontingenten.
LA7UCA mente at medlemmene stort sett betalte kontingenten i tide, og at det pr. i dag kun var ett fåtall medlemmer som var skyldig kontingent.

Revisoren LA3ST leste revisors beretning, og anbefalte at styret ble meddelt ansvarsfrihet.

LA3RC Erik kommenterte at generelt bør begge de valgte revisorer være tilstede under revidering og undertegne revisjonsberetningen.

Regnskapet ble deretter godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet.

5. Budsjett og forslag til fastsettelse av kontingent for år 2000.
Kassereren LA7UCA redegjorde for budsjettet.
Det var en feil i budsjettet: Årsoverskudd skal være på Kr. 1000,- ikke Kr. 0,- som det utsendte budsjettet viser.

LA3ST mente vi gruppen burde ha som mål og gå i balanse på driftsresultatet og ikke fortsette å tære på egenkapitalen. Gruppen må ha midler i reserve for å kunne dekke framtidig vedlikehold og andre uforutsette utgifter som måtte komme.

LA6XI mente vi måtte regne med at det ville komme vedlikeholds kostnader på huset på Linderudkollen og at dette burde gjenspeiles i en egen post i budsjettet.

LC1LAT Gaute mente at det var budsjettert for høye inntekter på junkauksjonen, og lurte på hva styret hadde tenkt å gjøre for å nå budsjettert inntekt. Formannen svarte bl.a. at fjorårets forsøk med junkauksjon på Lørdag hadde resultert i dårlig frammøte og at det neste år planlegges auksjon på en Onsdag igjen.
Styret tok kommentarene til etterretning og budsjett og kontingent ble vedtatt i henhold til styrets forslag.

6. Innkommende forslag.
Det har ikke kommet inn forslag til årets generalforsamling.

7. Valg.
Valgkomiteens forman LA4PE Knut redegjorde for komiteens innstilling på kandidater til styremedlemmer, varamenn, revisorer og valgkomite.

Det hadde til tross for iherdig arbeid bl.a. med samtaler med totalt 41 medlemmer ikke lykkes valgkomiteen å finne villig formannskandidat, og han meddelte at formann dermed måtte velges blant frammøtte.

LA8FC Kåre foreslo LA3RC Erik til formannsjobben, men Erik var ikke villig.

Flere kandidater ble foreslått men ingen fant å kunne påta seg jobben – det ble derfor en pause i generalforsamlingen for at de frammøtte skulle prøve å finne en villig kandidat.

Etter ca 45 minutters pause, og ikke uten et visst press fra forsamlingen sa LA9JHA Jeanette seg villig til å ta formannsjobben for ett år. Oslogruppen har dermed fått sin første kvinnelige formann.

LA9JHA Jeanette Austdal ble så enstemmig valgt til formann for ett år ved stående akklamasjon.

De øvrige ble valgt som følger:
Kasserer: LA7UCA Rune for to år
Styremedlem: LA3FIA Erik for to år.
Varamenn: LC5XAT Christian for ett år
LA7YI Ragnar for ett år
LC1LAT Gaute for ett år.

Revisor: LA3RC Erik for to år.
Vararevisor: LA8FCA Steinar for to år.

Valgkomite: LA2QDA Oddvar
LA1KF Torbjørn
LA4AF Helge
Vara valgk: LA6XI Knut

Avtroppende formann LA2QDA tok så ordet og takket styremedlemmer, managere og medlemmer for samarbeidet den tiden han har sittet som formann.
Ett styremedlem hadde nå sittet sammenhengende i gruppens styre i 15 år, nemlig LA7UCA Rune. Oddvar kunne fortelle at Rune først kom inn i styret i 1985 som varamann og at han i de siste 10 årene har fungert som kasserer. En innsats det virkelig står respekt av. Oddvar overrakte Rune -Oslogruppens krus og en liten gave – til stående applaus fra salen.

Oddvar overrakte deretter formannsklubben til den nyvalgte formannen og ga ordet til Jeanette. Jeanette takket for tillitten og hevet møtet kl. 2105.

Oslo / Asker 15. Februar 2000

LA8WY Bjørn Lærum  –   LA1KP Øivind E. Solli