Vedtekter

Lover for Oslogruppen av NRRL

§ 1 Navn
Foreningens navn er «Oslogruppen av Norsk Radio Relæ Liga», nedenfor kalt gruppen.

§ 2 Formål
Gruppen er en sammenslutning av medlemmer av NRRL i Oslo og omegn.
Gruppens formål er å samle medlemmer til møter, foredrag og andre aktiviteter av interesse for amatørradiosaken.

§ 3 Medlemskap
Søknad om medlemskap skjer skriftlig til gruppen, og godkjennes av styret. Ethvert medlem av NRRL kan opptas som medlem i gruppen. I den utstrekning NRRLs lover tillater det, kan gruppen ta inn medlemmer for inntil to år uten at disse samtidig er medlemmer av NRRL. Slike medlemmer har ikke stemmerett i gruppen og kan ikke velges inn i styret.
Styret kan overfor generalforsamlingen fremsette forslag om utnevnelse av Æresmedlemmer etter særlig fortjenestefullt arbeid for gruppen og/eller amatørradiosaken.

§ 4 Eksklusjon
Viser et medlem en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller NRRL, kan medlemmet ekskluderes etter vedtak av generalforsamlingen. Slik beslutning krever 2/3 flertall. Styret kan, om nødvendig, suspendere vedkommende frem til generalforsamlingen, hvor vedkommende har møte- og talerett i sin sak.
NRRL’s hovedstyre skal underrettes om saken.

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for ett år av gangen, og skal være innbetalt innen 15. mai samme år. Medlemmer under 30 år og husstandsmedlemmer betaler halv kontingent.
Styret kan i særlige tilfeller innvilge et medlem helt eller delvis kontingentfritak for ett år av gangen.
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

§ 6 Styret
Gruppen ledes av et styre på 6 medlemmer, bestående av:

formann, viseformann og 4 styremedlemmer, hvorav en kasserer og en sekretær.

Det er 2 varamenn til styret. Disse innkalles til styremøter. Varamenn har møte- og
talerett ved alle styremøter. Styret er beslutningsdyktig når enten formann og to medlemmer eller viseformann og 3 medlemmer er til stede. Møtet ledes av styrets formann, eventuelt viseformann.

I saker hvor det nyttes avstemming, vil ved stemmelikhet møteleders dobbeltstemme være avgjørende.
Til styremøte kan innkalles kontaktpersoner som har betydning for spesielle saker.

Det føres protokoll fra styremøtene.

§ 7 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. mars. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet må være skriftlig og kommet styret i hende innen 1. januar samme år.

Skriftlig innkalling til generalforsamling skal sendes medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Saksdokumentene skal enten sendes sammen med innkallingen, eller det kan i innkallingen informeres om at saksdokumentene 14 dager før generalforsamlingen legges ut på gruppens hjemmesider og at saksdokumentene samme dag blir lagt ut i gruppens lokaler, eller annet angitt sted, for gjennomsyn.

Generalforsamlingen skal ha følgende saksliste:

  1. Åpning med godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og to referenter
  3. Styrets beretning
  4. Regnskap med revisors beretning
  5. Budsjett og forslag til fastsettelse av kontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Ved liketalls år velges formann, ett styremedlem, kasserer og en revisor med varamann.
Ved oddetalls år velges viseformann, sekretær, ett styremedlem og en revisor med varamann.
Unntaksvis kan generalforsamlingen velge formann for et år om gangen.
Hvert år velges 1. og 2. varamann hver for seg, samt valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamann.
Valg kan foregå ved håndsopprekning eller akklamasjon, såfremt ikke en av de tilstedeværende forlanger skriftlig valg.
For å kunne velges kreves nærvær på generalforsamlingen eller avgitt skriftlig villighetserklæring.
Lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig når minst 10% av registrerte medlemmer er til stede.
Alle medlemmer av gruppen har adgang, men stemmerett har kun medlemmer som har betalt skyldig kontingent og som også er medlem av NRRL.
Lovendring og de i loven spesielt nevnte vedtak krever 2/3 flertall. Alle andre vedtak avgjøres ved simpelt flertall.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 20% av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling skjer som ved ordinær generalforsamling. I innkallingen må opplyses om hvilke saker som skal behandles. Bare de saker som er nevnt i innkallingen skal behandles.

§ 9 Oppløsning av gruppen
Oppløsning av gruppen kan bare skje gjennom beslutning ved to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst en måneds mellomrom.
Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på begge general-forsamlinger. Ved eventuell passiv oppløsning av gruppen kommer bestemmelse i NRRL’s lover til anvendelse.
Eventuelle midler etter oppløsning tilfaller NRRL i henhold til Ligaens lover.

– – –

Vedtatt på generalforsamling i Oslogruppen av NRRL 15.2.1984 med endring
27.2.1985, 22.2.2006, 16.2.2011, 2.3.2022 og 08.3.2023.
Tillegg § 7 av 7.2.1990.