Referat fra medlemsmøte Onsdag 24. januar 2007 – Hovedstyrets forslag til visjon for NRRL

Diskusjon rundt Hovedstyret’s forslag til Visjon for NRRL stod på programmet denne Onsdagskvelden. NRRL har sendt ut forslaget på høring til gruppene og ber om tilbakemelding innen utgangen av Februar.

24012007 NRRL OK LOGO


Det var godt frammøte denne Onsdagskvelden, og etter at kaffen og julekaken var kommet på bordet, startet LA1KP Øivind gjennomgangen av det Hovedstyrets forslag til Visjon for NRRL.

Dokumentet kan du lese i sin helhet nederst på denne siden.

Vi fikk raskt igang diskusjonen, og det kom mange innspill fra medlemmene. Ikke alle innspillene omhandlet Visjonen direkte, men gikk mye på hvilke forskjellige virkemidler NRRL med fordel kan benytte i sitt arbeid for å fremme radioamatørsaken.

Blant kommentarene som ble framsatt til selve Visjonen, var spørsmål rundt definisjoner til enkeltelementer i dokumentet, at målsettinger må være målbare og diskusjon rundt bruken av ordet kvalitetssikret.

Av kommentarene som kom vedr. mer praktiske tiltak som kunne gjennomføres nevner vi:
Bedre oppfølging av kursdeltakere etter endt kurs. For mange forsvinner uten å komme med i miljøet.
Kursene må oppgraderes til også å vektlegge praktisk amatør radio, prosedyrer, samt muligheter innen hobbyen mv. (Som obligatorisk pensum)
I Oslo gruppen blir kursdeltakeren automatisk medlemmer det året de går på kurs. NRRL bør vurdere å gi kursdeltakere medlemskap i NRRL, eller ihvertfall sende AR minimum et halvt år.

Styret vil samle kommentarene og sende disse til NRRL.

Dersom du har synspunkter du ønsker å fremme gjennom gruppen, send gjerne en mail til formannen.

Som avslutning tok LA1KP en runde i NRRLs WEB portal og gikk igjennom de tilbudene som nå foreligger, noe mange tilhørere ga uttrykk for at var nyttig !

=======================================================

Hovedstyrets forslag til

VISJON
Vi skal være den samlende organisasjon for alle med interesse for amatørradio.

VERDIER
Organisasjonen kjennetegnes ved at:
· Grupper og enkeltmedlemmer er organisasjonens kjerne
· NRRL har fornøyde og serviceinnstilte medarbeidere
· NRRL er oppdatert på nasjonale og internasjonale lover og regler
· NRRL er best på kunnskap om radioamatørvirksomhet og fremmer nytenking og eksperimentering
· NRRL bygger på samfunnets etiske normer og verdier

STRATEGI
Vår visjon betyr at vi i vårt daglige og langsiktige arbeid:
· Bistår grupper og enkeltpersoner med de utfordringer radioamatører blir stilt overfor
· Vektlegger managernes og tillitsvalgtes arbeid og tydeliggjør deres virke og ansvarsområde.
· Vil arbeide for kvalitetssikret opplæring av radioamatører gjennom lokale grupper og selvstudieløsninger
· Tilbyr vår radiotekniske ekspertise til myndighetene
· Vektlegger samarbeid med myndigheter og internasjonale organisasjoner
· Fremmer våre interesser overfor samfunnets styrende organer

MÅL
Organisasjonens mål gjennom vår visjon, våre verdier og strategier er å ha fornøyde medlemmer som føler tilhørighet til NRRL.
Vi når vårt mål gjennom:

– Utvidet og forbedret kurstilbud
– Kvalitetssikret informasjon
– Arbeid for å bevare og øke frekvensressursene
– Å forhindre at amatørvirksomheten reduseres på grunn av lover, regler eller støy
– Å få samtlige radioamatørinteresserte som medlemmer
– Et aktivt nødsamband
– Et tett samarbeid med gruppene
========================================================