Referat fra medlemsmøte Onsdag 01. okt 2003 – Diskusjonskveld

Formannen åpnet møtet med å ønske de frammøtte velkommen, og innledet med å meddele forsamlingen om at tidligere formann i Oslo-gruppen LA9YF Knut Arneberg er silent key.

Deretter fikk Oslogruppens nødsambandsmanager ordet, og informerte om den forestående sambandsaktiviteten førstkommende mandag. Har etterlyste også operatører til sambandsoppdrag 19. oktober.

Deretter innledet formannen til diskusjon rundt regelverket for NRRL’s nasjonale field day.
Gruppen har deltatt i denne aktiviteten i flere år, og har samlet endel erfaringer. Diskusjonen viste at det hadde vært ønskelig med justeringer i regelverket for å motivere våre operatører til øket innsats for å få besøkende mer med i aktivitetene under field day’en.

Følgende forslag mente man at burde bringes videre:
Vesentlig reduksjon i tiden en rekrutt skal være med for å være poeng givende.
Kun en post i RPO er nok for at rekrutter skal få et innblikk i sporten.
Endre reglene på VHF / UHF, for å skape aktivitet. f.eks. flere QSO’er med samme stasjon, men med forskjellige rekrutter.

Neste tema handlet om 70 cm båndet.
Dette er et bånd hvor radioamatørene har primær status, men hvor det i de senere år også er gitt tillatelse til bruk av såkalt LPD utstyr (Low Power Device)mellom 433,050 og 434,790 MHz.
Dette er utstyr som kan brukes fritt, uten lisens, og som i stor grad benyttes til kranstyring, i alarmsystemer og i en viss grad til samtale.
Fra April i år ga også PT tillatelse til at slikt utstyr kan sende data og styresignaler kontinuerlig i deler av frekvensområdet. Tale kommunikasjon er fortsatt begrenset til en “duty cycle” 10 % TX.

Dette har relevans for andre av våre bånd, også kortbølge -bl.a. gjennom at sterke krefter arbeider for å levere såkalt PLT utstyr for distribusjon av høyhastighets data (internett) via strømnettet.
Det er kjent at dagens teknologi på dette feltet skaper betydelige forstyrrelser i store deler av våre kortbølgebånd.

I diskusjonen som fulgte ble det framlagt mange forslag, ideer og tanker til hvordan vi som radioamatører skal forholde oss, for ikke å miste 70cm båndet fullstendig.

Om vi skal trekke noen konklusjoner fra diskusjonen, må det bli:

– Det er svært viktig at vi bruker 70 cm båndet aktivt
– Vi kan påvirke leverandører av utstyr ved å gjøre det kjent at dette LPD utstyret kan bli forstyrret
– Vi kan gjøre det kjent for værneombud, arbeidstilsyn mv. at utstyret kan forstyrres og dermed skape
fare.

Oslo-gruppen’s styre vil ta dette opp på neste styremøte og eventuelt ta dette videre med NRRL for å få en større bevistgjøring rundt dette problemet. F.eks. bør NRRL ha tilgjengelig informasjonsmateriell til leverandører av slikt LPD utstyr som forteller om de faktiske forhold og at radio-amatørene faktisk har primær status i dette frekvensbåndet.

LA1KP