Oslogruppens Generalforsamling Onsdag 27. februar 2008

Denne Onsdagen var det igjen klart for Generalforsamling

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I OSLOGRUPPEN AV NRRL

ONSDAG 27 FEBRUAR 2008

1) Åpning med godkjenning av innkalling

Formannen LB9GE åpnet generalforsamlingen kl. 19.30.
Ettersom det var 31 fremmøtte ble generalforsamlingen erklært gyldig.

2) Valg av ordstyrer og to referenter.

Formannen ble valgt til ordstyrer. LA2QDA og LA3PK ble valgt som referenter.

3) Styrets beretning.

Det var følgende kommentarer til den forhåndsdistribuerte beretningen:

– Medlemsmassen: Er stabil
– NRRL: Oslogruppen besetter mange verv i NRRL
– Lokaler: Styret er godt fornøyd med lokalene.10 års leiekontrakt ble tegnet høsten 2007. Løsningen er god og forutsigbar ettersom NRRL eier lokalene.
– LA5OR har vært ute av drift men er nå i gang igjen.
– Gruppestasjonen: Det blir felles stasjon med NRRL. NRRL holder mast og kabel mens Oslogruppen besørger stasjon og antenner. Det tas sikte på å benytte mest mulig av eksisterende utstyr
– Kurs: Avholdes våren 2008. Ca 10 kandidater er påmeldt til nå.

4) Regnskap med revisors beretning.

Styret hadde følgende kommentarer:

– Inntektene sviktet ettersom Rally Norway måtte inngå akkord med sine kreditorer.
– Til de nye lokalen er det kjøpt inn bord og annet inventar som er kostnadsført i sin helhet.
– Gruppens likvide midler i Nordea er plassert til høyeste bankrente og det har vært en positiv renteutvikling i perioden.

Revisor leste så opp sin beretning der det ble påpekt at regnskapet var ført etter god regnskapsskikk og at det var ikke funnet feil i det fremlagte regnskaps materiale.

Generalforsamlingen godkjente deretter årsregnskapet for 2007 med et regnskapsmessig overskudd på nok 7 155.

5) Budsjett og kontingent for 2008

Det foreslåtte budsjettet viser et underskudd på nok 64000.
Årsaken er investeringer på 30000 i inventar og 80 000 i repeatere, herunder den nye D-star løsningen.
Gruppens gode økonomiske situasjon forsvarer investeringene uten å heve kontingenten fra dagens nivå.
Husleien reguleres hvert andre år med basis i konsumprisindeksen.

Med disse kommentarene godkjente generalforsamlingen det fremlagte budsjett og kontingent for 2008 ble fastsatt tilsvarende 2007.

6) Innkommende forslag

Det var ingen saker til behandling.

7) Valg

Valget gav følgende resultat:

Formann Trond Bakke LB9GE 2 år
Kasserer Rune Araberg LA7UCA 2 år
Styremedlem Helga Skaane LA8JMA 2 år
1. Vara Ole H. Stavem LA7UPA 1 år
2. Vara Oddvar Hauge LA2QDA 1 år
3. Vara Martin Storli LA8OKA 1 år

Revisor Steinar Roland LA8FCA 2 år
Vararevisor Jon Sletvold LA9NGA 2 år

Det ble valgt følgende personer til valgkomiteen:
Medlem Kaare Stubban LA8FC 1 år
Medlem Kristian Skaane LA2RNA 1 år
Medlem Kristian Fahlstrøm LA2GLA 1 år
Vara Gaute Alstad LB6YD 1 år

Generalforsamlingen takket styret for godt arbeid i 2007.
Generalforsamlingen ble hevet kl. 20.10

Oddvar Hauge LA2QDA   Jan H. Larsen LA3PK
sign