Referat fra Oslogruppens generalforsamling Onsdag 19. feb 2003

Referat fra Oslogruppen av NRRL’s Generalforsamling 19. Februar 2003

Formannen LA1KP Øivind åpnet møtet kl. 1930 og ønsket velkommen til årets generalforsamling.

Det var 36 stemmeberettigede tilstede.

LA1KP ble valgt til ordstyrer og LA2QDA Oddvar og LA8FCA Steinar ble valgt til referenter. Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Styrets beretning
Ordstyrer gikk igjennom beretningen, og følgende kommentarer kom fram:

Gruppens størrelse, medlemmer
LA8FC Kåre ønsket at det skulle oppleses hvem som var silent key, men da ingen hadde denne oversikten så ble dette ikke gjort.

LA3TA Minnefond
LA1KP presiserte at fondets midler brukes til vedlikehold av det radioutstyret som utleies til nye amatører.

Junkauksjonen
LA6XI Knut berømmet LA1UW Bjørn og styret for flott gjennomført junkauksjon.

Informasjonsaktiviteter
LA1KP ønsker mer input og innlegg fra medlemmene til hjemmesidene.

LA4O-nytt
LA1KP takket LA8FC Kåre for flott gjennomføring og han fikk applaus fra salen.
Det ble også diskutert tidspunkt for LA4O-nytt, og det kom forslag om både søndag og mandag. Noen ønsket nyhetene kl 2010 og andre synes det er ok med nåværende tidspunkt kl 2130. Det ble også fremsatt synspunkter både for og imot innsjekk.

LA6XI ønsket QST-LA overført over en lokal repeater. Men konklusjonen ble at Kongsberg repeateren som sender QST-LA i dag også har bra dekning i Oslo.

Teknisk
LA1KP takket LA4PE Knut for flott utført arbeid og han fikk applaus fra salen.

LA4O BBS
LA4O BBS går QRT fra 1. Mars, da den i dag er veldig lite brukt.

QSL-tjenesten
LA9HW Jan fikk applaus for flott utført arbeide.

Sambandstjenesten
LA1KP påpekte viktigheten av sambandstjenesten for gruppens inntekter og takket alle som deltar. Applaus fra salen.

Tester
LA9HW fikk applaus for deltakelse i fylkestesten.

Beretningen ble deretter godkjent.

Regnskap
LA6WW Hans gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål og følgende ble kommentert:

Leieavtalen med kommunen har utgått, og sekretæren har foreløpig ikke fått kontakt med kommunen. Det er i fremtiden muligens usikkert med leieforholdet fordi det er planer om VM-utbygging av hoppbakken. Dette skal avgjøres i 2003.

Det ble også påpekt at husfondet bør styrkes.

Revisor LA3RC Erik kom med følgende kommentarer:

Han påpekte viktigheten av inntektene fra sambandstjenesten og junkauksjonen. En svikt her har mye å si for gruppens drift. Han savnet også oppføring av varer i regnskap slik som brus osv.

Revisor LA8FC savnet noter i regnskapet. Etter litt diskusjon i salen så ble konklusjonen at regnskapet beholdes slik som det er i dag.

LA6XI ønsket en inventarliste sammen med regnskapet. Dette er viktig i forbindelse med en eventuell forsikringssak.

Det ble diskutert om arrangementer (for eksempel julebordet) skal være selvfinansierende. Konklusjonen etter litt diskusjon ble at det er ok at arrangementer går med underskudd.

Revisor LA3RC leste revisors beretning. Regnskapet var ordentlig ført og alle bilagene var ok.

Forsamlingen godkjente regnskapet og meddelte avtroppende styret ansvarsfrihet.

Budsjett og fastsettelse av kontingent
Følgende ble diskutert:

Å avsette et fond til kjøp av radioutstyr til gruppa.
Muligheten for å selge junk på Internett.
Muligheten for å legge ut QST-Oslo på Internett for å spare porto.

Styret hadde foreslått å øke kontingentene til kr 275/140. Etter benkeforslag fra formannen ble det vedtatt å øke kontingenten til kr 300 for vanlige medlemmer og kr 150 for husstandsmedlemmer med videre.

Valg
Valgkomiteen ved LC1LAT Gaute ledet valgene og samtlige valg ble foretatt ved akklamasjon.

Sekretær (2 år): LA1AKA Torstein
Viseformann (2 år): LC5XAT
Styremedlem (2 år): LB6AE Rune

Varamedlem (1 år): LA7YI Ragnar
LB1TF Kjell
LA6OKA Steinar

Revisor (2 år): LA8FC Kåre
Vararevisor (2 år): LA6XI Knut

Valgkomité: LA8UIA Steinar
LA9NGA Jon
LA9JHA Jeanette
Vara, valgkomité: LA7UCA Rune

Styret for 2003 ser da slik ut:

Formann: LA1KP Øivind Solli
Viseformann: LC5XAT Kristian Fahlstrøm
Sekretær: LA1AKA Torstein Tidemann
Kasserer: LA6WW Hans Engelien
Styremedlem: LB6AE Rune Undertun

Varamedlem: LA7YI Ragnar Holm
LB1TF Kjell Næss
LA6OKA Steinar Hellstrøm

Revisor: LA8FC Kåre Stubban
LA3RC Erik Ask

Vara revisor: LA8FCA Steinar Roland
LA6XI Knut Heimdal

Valgkomité: LA8UIA Steinar Tangen
LA9NGA Jon Sletvold
LA9JHA Jeanette Austdahl
Vara, valgkomité: LA7UCA Rune Araberg

Generalforsamling ble hevet kl 2105.

Oslo 19. Februar 2003

_____________________________ _____________________________

LA2QDA Oddvar Hauge                   LA8FCA Steinar Roland