Referat fra medlemsmøte Onsdag 05 sept. 2001 – Nød og katastrofesamband generelt og i Oslogruppen spesielt

Nød og katastrofesamband generelt og i Oslogruppen spesielt v/ LA2QDA

LA8UIA Steinar åpnet møtet, og ga først ordet til LA3RC Erik som fortalte om et prosjekt som han, sammen med LA4QE Kjell og LA4LE Egil har tatt initiativet til. Prosjektet går ut på å kartlegge, finne årsak og botemidler for den radiostøy svært mange i Oslo området opplever. Det er ønskelig fra prosjektgruppens side at det blir avsatt 4 påfølgende møter til dette viktige temaet.

Oslogruppens styret ble bedt om å komme med tilbakemelding i løpet av kort tid !

Deretter brakte LA3RC opp temaet postavstemming i NRRL.
Han ønsket å lufte om det var interesse for å sette igang en prosess med mål å forlange ekstraordinær generalforsamling i NRRL hvor kun en sak står på dagsorden -nemlig forslag om å innføre postavstemming i NRRL.
Erik ba styret om å vurdere dette og eventuelt ta det temaet opp til videre diskusjon i gruppesammenheng.

Deretter var det klart for å gi ordet til kveldens foredragsholder LA2QDA Oddvar, som også er Oslogruppens nødsambands manager.

Oddvar startet med å orientere om dagens oppbygging av NRRL’s nødsambandstjeneste, som forøvrig er av relativt ny dato siden strukturen ble endret våren 2001.

Videre orienterte Oddvar om hvilke samarbeids-avtaler vi skal forholde oss til, og hvorledes varslingsplaner og samarbeide med nabogruppene er tenkt organisert.

Samarbeidsavtalen med DSB, samt FORF samarbeidet, gir nødsambandstjenesten ny mening, men samtidig tar vi som radio-amatører også på oss et ansvar for å opprettholde en viss sambandsmessig beredskap.

For å møte disse utfordringene har Oslo gruppen lagt opp til å arrangere sambandsmøter den første Mandagen i hver måned framover.
Tanken med disse møtene er å samle de som er interessert i å delta i Oslogruppens sambandstjeneste til kurs og sambandstrening.

Av viktige saker den nærmeste tiden er- utarbeide varslingslister, etablere formelt samarbeide med nabogruppene, samt å sette sammen en mest mulig komplett oversikt over disponibelt personell og utstyr.

Alle interesserte inviteres til å møte opp på første sambandsmøte den 1. okt kl 1900 på Linderudkollen.

Ca. 25 medlemmer var samlet denne Onsdagskvelden, og de mange spørsmålene og kommentarene viser at det er stort engasjement rundt nødsambandstjenesten.

LA1KP Øivind