Oslogruppens generalforsamling Onsdag 17. februar 2010

17022010 LA5FRA smlÅrets generalforsamling ble avholdt denne Onsdagen. Ny formann er LA5FRA Paul. Siden er nå oppdatert med det offisielle referatet.
Møtet ble åpnet kl 1930, og det var ingen kommentarer til innkallingen.

Som vanlig ble årsberetningen gjennomgått punktvis og kommentarer tatt til etterretning -for detaljer viser vi til det offisielle referatet som vil foreligge fra referentene, og som vil bli publisert på denne siden når det er klart.

Regnskapet ble gjennomgått av kassereren LA7UCA Rune, og de kommentarer som framkom ble oversendt til det nye styret. Regnskapet viste dette året et overskudd, noe som bl.a. har sin bakgrunn i at endel arbeider i lokalene ikke er gjennomført i perioden.

Revisjonsrapporten ble lest av revisor LA8FC Kåre.

Budsjettet for 2010 ble gjennomgått av ordstyrer og viser et betydelig underskudd. Siden det ikke foreligger forespørsler om inntektsbringende sambandsoppdrag, noe som har bidratt positivt til gruppens økonomi gjennom en årrekke, vil man i tiden framover måtte bruke tid på å finne nye inntektskilder for gruppen.

Gruppen har allikevel fortsatt en solid økonomi og budsjettet ble vedtatt, noe som bl.a. betyr en mindre kontigentøkning, og at vi kan få gjennomført planene med ombygging av kjøkken, innkjøp av ny prosjektor mv.

Det forelå et forslag som generalforsamlingen skulle ta stilling til. Forslag om tildeling av æresmedlemskap.

LA1KP Øivind ble utnevnt til æresmedlem i Oslogruppen, for sin mangeårige innsats i styre og managerroller i Oslogruppen spesielt og for radioamatørsaken generelt.

Ordet gikk så til valgkomiteen, som framla sine forslag. Alle ble valgt med akklamasjon og det nye styret ser ut som følger:
Formann LA5 FRA Paul Henrik NY
Visefromann LA1KP Øivind Ikke på valg i år
Sekretær LA4WRA Nils Johan NY (for 1 år)
Kasserer LA3PK Jan NY
Styremedlem LA8JMA Helga Gjenvalg
Vara 1 LA1GPA Bjørn NY
Vara 2 LA4GF Frode NY
Vara 3 LA4QE Kjell NY

Her følger det offisielle referatet fra generalforsamlingen 2010:

Referat fra Ordinær Generalforsamling i

Oslogruppen av NRRL

Dato: 17 februar 2010 Tid: 19:30 – 21:00

Sted: Gruppens lokaler i Nedre Rommen 5E

Dagsorden

1. Åpning med godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og to referenter
3. Styrets beretning
4. Regnskap med revisors beretning
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg

Referat

1. Åpning med godkjenning av innkalling
Godkjent. 24 stemmeberettige deltakere av 160 betalende medlemmer.

2. Valg av ordstyrer og to referenter
LA1KP Øivind Solli ble valgt til ordstyrer.
LA4WRA Nils Johan Jacobsen og LA2RNA Kristian Skaane ble valgt til referenter.

3. Styrets beretning
Beretningen ble gjennomgått og godkjent. Følgende supplerende kommentarer ble gitt:

a. Styres sammensetning for 2009 må utvides med revisor nr 2 LA8FCA Steinar Roland og vara LA9NGA Jon Aadne Sletvold.

b. Medlemsmøtene og aktivitetene i gruppen har vært meget bra.

c. LB1G Jan Almedal burde vært på listen over gruppemedlemmer med sentrale verv i NRRL.
Styrets kommentar: Generalsekretær er ikke et verv.
d. Old timer møtene burde og bør annonseres bedre.

e. Gruppens deltakelse på JOTA sist år viste at det trengs flere operatører. Det oppfordres derfor til å bli med neste år.

f. LA4O.net er bra og blir raskt oppdatert. Takk til web redaktøren

g. Takk til LA8FC Kåre for flotte LA4O nytt sendinger. Vi oppfordrer alle som lytter til å sjekke inn.

h. Repeatergjengen fortjener en takk for deres innsats for å holde våre kjære repeatere i drift. Vi vet at det fordrer en innsats som kanskje ikke alle ser.

i. D-star repeateren er lite brukt, men det er i ferd med å ta seg opp. Denne er tilknyttet internett og gir derfor flotte muligheter for forbindelser til andre tilsvarende D-star repeatere i både inn- og utland.

j. LB6AE Rune takkes for donering av antenne.

k. Takk til gjengen som har reparert gruppeantennen i høst

l. QSL tjenesten har økt selv om elektroniske løsninger som eQsl og LOTW finnes.

m. Det har vært mindre sambandsoppdrag i senere tid.

n. Det har ikke vært gjennomført lisenskurs i 2009 og målet er derfor å få et kurs gjennomført i 2010

4. Regnskap med revisors beretning
LA7UCA Rune gikk gjennom regnskapet for 2009 og kom med følgende korrigeringer i forhold til regnskap i innkalling. Inntekt for Møter/arr. Skal korrigeres til 1.455,- (3541). Driftsresultat korrigeres til 10.509,- (9189) og overskudd til 17.333,- (16.013). Disse korrigeringer er gjort på grunn av noe få feilføringer.
Kommentar: Regnskap for Rally Norway bør nettoføres og ikke totalene. Budsjett for 2010 bør også tas med.

Beslutning: Regnskap og budsjett for 2010 tas med i referatet.

Takk til LA7UCA Rune Araberg for regnskapet.

LA8FC Kåre leste revisjonsberetningen.

Regnskap for 2009 ble godkjent.

5. Budsjett
Inntekt: Forslag om å øke kontingent med 25 kr samt avholde utlodning ved medlemsmøter. Dette vil bidra til nødvendig inntekt da inntekt fra Rally Norway vil bortfalle i 2010..

Kostnad: Det budsjetteres med utbedring/ombygging av kjøkken samt investering i ny prosjektor med bedre oppløsning.

Budsjett ble godkjent.

6. Innkomne forslag
Styret stiller seg bak forslaget fra LA8FC Kåre om å utnevne LA1KP Øivind til æresmedlem. Forslaget ble godkjent til stående applaus.

LA1KP Øivind takket for utnevnelsen og følte seg beæret da det tidligere kun er utnevnt 6 æresmedlemmer siden starten i 1923.

7. Valg

Følgende ble valgt inn i styret:

Formann 2 år LA5FRA Paul Henrik Wanderås
Sekretær 1 år LA4WRA Nils Johan Jacobsen
Kasserer 1 år LA3PK Jan Helge Larsen
Styremedlem 2 år LA8JMA Helga Skaane
1. varamann 1 år LA1GPA Bjørn Terje Pedersen
2. varamann 1 år LA4GF Frode Lars Galtung
3. varamann 1 år LA4QE Kjell Olav Amblie
Sittende medlemmer i styret for 2010:

Viseformann 1 år LA1KP Øivind Solli

Valg av revisorer:

Revisor 2 år LA8FCA Steinar Roland
Vararevisor 1 år LA3ST Stein W Johansen
Sittende revisor:

Revisor 1 år LA8FC Kåre I. Stubban
Vara: 1 år LA6XI Knut Einar Heimdal
Valgkomité :

Formann 1 år LA6XI Knut Einar Heimdal
Medlem 1 år LB9GE Trond Bakke
Medlem 1 år LA8OKA Martin Storli
Varamedlem 1 år LA7UCA Rune Araberg
Det rettes en stor takk til avtroppende styremedlemmer:

a. LB9GE Trond Bakke for 5 års kjempeinnsats som formann for gruppen og spesielt valg av nytt gruppelokale.

b. LA7UCA Rune Araberg for totalt 17 års kjempeinnsats som kasserer for gruppen.

c. LA7UPA Ole Henrik Stavem og LA8OKA Martin Storli som varamedlemmer

d. Valgkomiteen 2009 for utmerket jobb: LA2GLA Kristian, LA3PK Jan Helge Larsen, LA8XM Trond Olsen og LB6YD Gaute.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 21:00.

Referenter

Asker, 22 februar 2010.

LA4WRA

Nils Johan Jacobsen.

LA2RNA

Kristian Skaane.