Ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling: 7. Februar 2001

Formannen LA9JHA Jeanette åpnet møtet kl. 1940 og ønsket velkommen til årets generalforsamling.

Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

LA9JHA ble valgt til ordstyrer og LA3RC Erik og LA1KP Øivind ble valgt til referenter. Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Styrets beretning

Ordstyrer gikk igjennom styrets beretning, og følgende kommentarer kom fram:

Gruppelokalene

LA3RC tok til orde for at det var dårlig at ikke flere stilte opp og gjorde en innsats for å vedlikeholde gruppelokalene. Flere av medlemmene meldte seg til klare til innsats.

Gruppens størrelse – medlemmer

Styret redegjorde for den relativt store nedgangen i medlemstall. Årsaken er at man har hatt opprydding i medlemskartoteket, og flere ikke betalende medlemmer nå er strøket.

Sosiale arrangementer

LA3RC takken LA4AF og LA7VS for innsatsen med old timer meetingene, og oppfordret til at det skulle legges til rette for at deltagerne fikk noe mer tid til uformell prat etter maten.

LA4O’s hjemmeside

LA9JHA takket LA1KP for arbeidet med å holde gruppens hjemmesider på internett oppdatert.

Sambandstjenesten

LA2NJA etterlyste initiativ fra gruppens side vis a vis lokale grupperinger i FORF samarbeidet. Det ble også tatt til orde for at gruppen burde arbeide for å skaffe seg flere inntektsbringende sambandsoppdrag. Et viktig punkt er at gruppens sambandsplaner oppdateres.

LA4O nytt

LC1LAT Gaute etterlyste informasjon fra styret på –4O nytt sendingene. Noen fra styret bør sjekke inn og informere, samt evt. svare på spørsmål.

LA5LG’s hjelpefond.

Navnet på posten endres i samsvar med NRRL’s nye seksjon på feltet.

Tester

LA8FC etterlyste informasjon om gruppens deltagelse i nasjonal field day .
Oslo gruppen kom på 3 dje plass og fikk diplom i år 2000.

Regnskap

Kassereren LA7UCA gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål.

LA3RC leste revisors beretning.

Videre kommenterte revisor i positive ordelag det store arbeidet kassereren legger ned hvert år og den ryddige måten gruppens regnskap føres på. Applaus til LA7UCA Rune.

Forsamlingen godkjente styrets årsberetning og meddelte det avtroppende styret ansvarsfrihet.

Budsjett og fastsettelse av kontingent

LA7UCA gikk igjennom styrets budsjett. Det ble noe diskusjon vedr. om gruppen evt. kan spare inn en del kostnader ved å benytte E-post for utsendelse av rundskriv/informasjon.
Styret vil vurdere dette.
Det ble også foreslått å innføre indeksregulering av kontingenten fra neste år.

Budsjett og uendret kontingent for inneværende periode ble vedtatt.

Valg

Valgkomiteens formann LA2QDA ledet valgene og samtlige valg ble foretatt ved akklamasjon.

Formann (1år) LA9JHA Jeanette Austdahl
Viseformann (2år) LA8UIA Steinar Tangen
Sekretær (2år) LA9NGA Jon Sletvold
1 varamedlem (1år) LC5XAT Christian Fahlstrøm
2 varamedlem (1år) LA7YI Ragnar Holm
3 varamedlem (1år) LC1LAT Gaute Alstad

Revisor (2år) LA8FC Kåre Stubban
Vara revisor (2år) LA1KP Øivind Solli

Valgkomite LA4XT Ragnar Indrebø formann
LA1KF Torbjørn Herstad
LA4AF Helge Holst
LA6XI Knut Heimdal varamedlem

Generalforsamlingen ble hevet kl 2055