Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 27. april 2011 – Fribruksforskriften v /LA5FRA Paul

27042011 PT smlDenne Onsdagen hadde formannen forberedt gjennomgang av utkastet til den såkalte fribruksforskriften som Post og Teletilsynet nå har ute til høring.

Paul åpnet møtet og ønsket de frammøtte vekommen !
………………………………………………………………………………………

PT har publisert utkast til ny forskrift om generelle løyve til bruk av frekvensar.

Marknaden for bruk av frekvensar til elektronisk utstyr er i rask utvikling nasjonalt og internasjonalt. Dette gjer det naudsynt med gjentatte endringar og justeringar av regelverket knytta til generelle løyve.

EU-kommisjonens vedtak 2010/368/EU, reviderte vedtak 2006/77/EC ”on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices”.

Kommisjonsvedtaket er bindande for Noreg og fører til endringar i gjeldande norsk regelverk på området.

Med generelle frekvensløyve meiner ein at frekvensar som er omfatta av forskrifta, kan takast i bruk utan enkeltvedtak eller særskilt løyve frå styresmaktene. Dersom det ikkje kjem uttrykkeleg fram av den enkelte føresegna, er det inga avgrensing med omsyn til kven som kan ta i bruk dei enkelte frekvensane.
………………………………………………………………………………………..

Paul hadde forberedt en grei gjennomgang og naturlig nok ble det mest diskusjon rundt 70cm båndet hvor en rekke brukere allerde i flere år fritt har kunnet benytte frekvenser i henhold til fribruksforskriften.

Slik sett er det ikke noen stor endring for oss, men det var bekymring blandt medlemmene i forhold til at det stadig blir mer utstyr tilgjengelig og at dette utstyret benyttes med store båndbredder og angivelig med større prosentvis sendetid enn det forskriften gir tillatelse til.

Medlemsmøtet ba styret om å utforme en høringsuttalelse til NRRL, for videreformidling til PT sammen med eventuelle andre punkter fra NRRLs grupper og manager-apparat.

Pauls presentasjon finner du nederst på denne siden.

Kilder til tekst og dokumenter: Post- og teletilsynet:
www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/PAG_RESSURSER_TEKST?p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=126617&menuid=61794