Referat fra Oslogruppens generalforsamling onsdag 26. februar 2020

UOFFISIELT REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2020:

Oslogruppens generalforsamling ble avholdt onsdag 26. februar 2020 i gruppelokalet på Rommen. Kvelden startet tradisjonen tro med bløtkake med marsipanlokk og kaffe. 23 stemmeberettigede medlemmer var tilstede. Formannen LA7WRA Peter åpnet møtet kl. 19.35.

Peter ønsket de frammøtte velkommen og startet generalforsamlingen med ett minutt stillhet for å minnes tidligere formenn i Oslogruppen LA1TC Harald Sekkesæter og LA4LE Egil Indrebø. Innkallingen ble godkjent og forhandlingene kunne starte. LA7WRA Peter ble valgt til ordstyrer og det ble valgt to referenter.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Forsamlingen fant på flere punkter grunn til å takke bidragsyterne som har bidratt til å holde aktiviteten i Oslogruppen oppe gjennom et aktivt og godt år for Oslogruppen og medlemmene.

Kasserer LA3PK Jan Helge redegjorde regnskapet og forsamlingen konstanterte at gruppens økonomi er god, revisors beretning ble lest og regnskapet godkjent. Det framlagte budsjettet ble vedtatt. Møtet vedtok også uendret kontingent for kommende periode. LA1KP Øivind la fram valgkomiteens innstilling og valgene ble foretatt ved akklamasjon og ga et resultat i tråd med valgkomiteens innstilling. Til slutt ble avtroppende formann LA7WRA Peter takket av for to års innsats for gruppen med blomster og krus av påtroppende formann LB8IH Fredrik. Møtet ble hevet ca kl. 21.00.

Valgene ga følgende nytt styre for 2020:

Formann LB8IH Fredrik Davidsen
Viseformann LA8FTA Bill Søbstad
Sekretær LA7IJ Truls Johansen
Kasserer LA3PK Jan Helge Larsen
Styremedlem LA6PBA Lars S. Torgersen
Styremedlem LA7YI Ragnar Holm
1. Varamedlem LB7JI Arne Skaanes
2. Varamedlem LB7PI Anett Lindstad

Neste års valgkomite består av: LA7WRA Peter, LB8CG Mikhail, LA4GF Frode og LA1KP Øivind som varamann.

Oslogruppens nye formann har innkalt til styremøte allerede førstkommende mandag.

LA7IJ Truls


Takk til LA8JMA Helga som sørget for å få denne flotte kaken i hus!                                                                                                   Foto: LA9YKA Øyvind