Referat fra medlemsmøte Onsdag 26. nov 2014 – Oppsummering fra IARU konferansen v/ LA4LN Tom

Oppsummering av IARU konferansen i Bulgaria sept 2014 v/Tom LA4LN

Møtet ble åpnet av Oslogruppens sekretær Pål LA6CSA, som gratulerte 9 ny lisensierte med signaturen:

LB7ZG Bjørn
LB8AG Morten
LB8BG Christian
LB8CG Mikhail
LB8DG Lasse
LB8EG Jan
LB8FG Magne
LB8GG Martin
LB8HG Joakim

Stor takk til kurslederne LA4GF Frode, og LA6CSA Pål

Vi Gratulerer !

 

Deretter ble ordet gitt til kveldens foredragsholder LA4LN Tom:

26112014c 4lnIARU
Den Internasjonale Amatør Radio Union (IARU) ble grunnlagt i1925. Medlemmer kan kun være nasjonale amatørradio-organisasjoner, og kun én fra hvert land. IARU har nå 162 lands nasjonale amatørradio-organisasjoner som medlemmer. IARU er inndelt i tre regioner, bevisst valgt å være akkurat de samme som ITU, FNs Internasjonale Telekommunikasjons-Union. Norge tilhører Region 1, som omfatter Europe, Afrika, Midtøsten, og alle landene fra den gamle Sovjetunionen.

I IARUs “grunnlov” står det at hensikten med IARU er å beskytte, fremme og utvikle amatørradio innenfor rammene av de vedtak og reguleringer som ITU gjør. IARU skal også støtte de nasjonale medlems-organisasjonene på en rekke forskjellige områder, inkludert utvikling av amatørradio i utviklingsland.

Internasjonalt ledes IARU av et styre kalt Administrative Council (AC), med for tiden president Tim Ellam (VE6SH) og visepresident Ole Garpestad (LA2RR). Sekretariatet betjenes av Den Amerikanske Radio Relæ Liga (ARRL), med deres generalsekretær Dave Sumner (K1ZZ) som ACs sekretær.
26112014a

Ser vi på vår region, IARU Region 1, ledes den av et styre kalt Executive Council (EC). Etter valget på konferansen i september 2014, er nyvalgt president nå Don Beattie (G3BJ), visepresident Faisal Alajmi (9K2RR). og sekretær Dennis Green (ZS4BS). For oss i Norden var det også hyggelig å få med Ivan Stauning (OZ77IS) i EC ved dette valget.

Hver av de tre regionene avholder en konferanse hvert tredje år. I tillegg er det normalt et mellom-møte avholdt mellom konferansene. På konferansene og mellom-møtene møtes delegater fra de nasjonale medlemsorganisasjonene. Radioamatør-tjenesten er for en stor del en selvregulerende tjeneste. Derfor lages det i regi av IARU båndplaner, standarder og anbefalinger (i form av resolusjoner), som samles i håndbøker. Dette er tilgjengelig på Internett.

Innen IARU er det forskjellige komitéer. Noen er permanente (nedenfor kalt “perm.”), og noen opprettes bare midlertidig (nedenfor kalt “midl.”) for virksomhet i løpet av en konferanse. Disse komitéene er for enkelthets skyld gitt nummer. C2 (Committee No. 2) steller med økonomi (midl.). C3 steller med organisatoriske saker (midl.). C4 steller med HF, opp til 30 MHz (perm.). C5 steller med VHF, over 30 MHz (perm.). C6 steller med valg og stemmesedler (midl.). C7 er en ny komité fra september 2014, som skal stelle med EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (perm.).
26112014b

IARU-konferansen 2014
Lokaliseringen av konferansen var lagt til Albena ved Svartehavets bredd nær Varna i Bulgaria

Fra NRRL deltok NRRLs NRAU/IARU kontaktmann LB3RE, NRRLs VHF Manager LA8KV, og NRRLs HF Manager LA4LN. LB3RE deltok i C2 og C3, LA8KV deltok i C5, og LA4LN deltok i C4, C3, EMC, og PRC.

Åpningsseremonien ble innledet av verts-organisasjonens president, som ønsket velkommen.

Et spesielt innslag ved åpningen var den 4 minutter lange hilsenen fra ITUs general-sekretær, Hamadoun Touré (HB9EHT), i en video vist på storskjerm. Touré sa at han verdsatte arbeidet som IARU utfører, og forsikret at IARU er et verdifullt medlem av “ITU-familien”. Dette fordi amatørradio er en samfunnstjeneste, som bl.a. gir støtte og avlastning ved nasjonale kriser og katastrofer. Neste år vil ITU feire sitt 50-års jubileum, hvor ITUs amatørradiostasjon 4U1ITU vil benytte kallesignalet 4UØITU (“Ø” betyr null).

Plenum behandler til slutt komitéenes innstillinger, og foretar endelig vedtak. Her er det lite eller ingen tid til diskusjon, fordi det skal være gjort i komitéene. Men det blir stemt over hver sak, som ender opp som en resolusjon fra IARU-konferansen. Plenum foretar også valg av nytt styre (EC), og velger sted for neste konferanse, som skal holdes om 3 år. Mellom-møtene holdes oftest i Wien (et eksperiment med å holde mellom-møte i forbindelse med “Ham Radio”-aktiviteten i Friedrichshafen, Tyskland, fant man ikke vellykket, pga. for mange distraksjoner der).

Så må det nevnes at de nordiske land holder sammen, og prøver å opptre som en “blokk” med mange stemmer (én stemme pr. land). Hver kveld møttes NRAU (Nordic Radio Amateur Union) for å diskutere og å planlegge sin påvirkning, for å oppnå nordiske radioamatørers beste.

EMC
Et tidlig møte under konferansen var om EMC. Hvis samfunnet rundt oss stråler ut masse støy, blir det umulig for oss å drive med amatørradio. LA4LN uttalte følgende på møtet: “ITU er FNs organ for å regulere elektromagnetisk stråling, slik at den ikke forstyrrer primære radiobrukere i dedikerte frekvensbånd. Hvis det allikevel skjer slike forstyrrelser, har ikke ITU gjort sin jobb, og ITU kan nedlegges. Dette vil gå ut over all kringkasting og all radiokommunikasjon i verden, og vil selvfølgelig også gjøre radioamatørers bidrag til nødkommunikasjon vanskelig eller umulig.”

Dette innlegget var selvfølgelig satt på spissen, men det var mange som merket seg innlegget og takket for det. Det er her IARUs EMC-komité må komme inn, for å passe på at standarder og reguleringer blir slik at samfunnets forskjellige produkter ikke stråler ut masse støy.

IARUs AC besluttet etter konferansen å meddele medlemslandene i ITU, at de må ta grep for å passe på at elektriske apparater og installasjoner, inkludert kommunikasjons-systemer over strøm-ledninger og andre nettverk, ikke skaper skadelig interferens overfor amatørradio-virksomhet. IARUs AC uttrykker stor bekymring over at nåværende standarder, reguleringer og myndighetsutøvelse er utilstrekkelig for å beskytte radiotjenester, inkludert amatørradio, fra skadelig interferens.

VEDTAK
Tom gikk grundig igjennom vedtakene som ble gjort på konferansen, som blir for omfattende å referere i dette referatet. Det henvises til artikkel med bilder i et kommende nummer av «Amatør Radio»

En spesiell takk til Tom LA4LN, Stein Roar LB3RE og Kjetil LA8KV for at de benytter fritid og feriedager til fellesskapets beste.

-3pk

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden