Referat fra medlemsmøte Onsdag 18. april 2018 – IARU v/LA2RR Ole Garpestad

Møtet ble åpnet av formannen LA7WRA Peter som informerte om Oslogruppene nye (pent brukte) Icom IC-7300 som planlegges brukt i shacken og under field days. Dertil blir det kjøpt inn en KIWI SDR mottaker for remote lytting, som tillater 4 samtidige brukere. Utfordringen blir å finne en passende plassering for denne.
Kveldens foredragsholder var Ole LA2RR, visepresident i IARU.

Hva er IARU (International Radio Amateur Union):
 En Internasjonal sammenslutning av radio amatør organisasjoner.
 En forening i hvert land der NRRL representerer radioamatørene i Norge
 167 medlemsforeninger (land) totalt.

IARU er inndelt i 3 regioner:
Region 1: Europe, Africa, Middle East & Northern Asia
Region 2: The Americas
Region 3: Asia-Pacific
IARU skal markedsføre og koordinere amatørradio over hele verden, oppmuntre til internasjonalt vennskap samt å representere amatørradio på internasjonale telekommunikasjonskonferanser som ITU, WRC, CEPT og CISPR.
IARU regioner

Viktige oppgaver er å:
• arbeide for våre spektrums-privilegier (frekvenser, effekter)
• beskytte radiospekteret (støy og interferens)
• sikre en effektiv utnyttelse av våre frekvens-bånd for alle radioamatører
• Forankre fremtiden for amatørradio gjennom ungdomsarbeide.

IARU Region 1 konferansen behandler:
• Båndplaner Både HF og VHF, herunder  – unngå at ikke-kompatible modes forstyrrer hverandre – skille lokal trafikk og DX, egne test-segmenter -finne folk med samme interesse («activity centers» QRP, SOTA etc.)
• Ønsker om nye bånd eller utvidelse av eksisterende bånd
• Koordinering av lisenskrav, spesielt for nybegynner eller “entry level lisens”
• Utvidelse av reglene for bruk av amatørradio i utlandet (CEPT TR 61-01) og nye deltakerland
• Koordinering av radiofyr
• Tekniske og operative internasjonale regler for ubemannede stasjoner

NRAU – Nordisk Radio Amateur Union møtes hvert 3. år.
• Alle de Nordiske landene LA, SM, OZ, OH, OY og TF deltar
• Konferansen arrangeres på rundgang mellom LA, SM, OZ og OH
• Behandler:
o Informasjon om situasjonen i medlemslandene; slik som medlemstilbud, lisensbestemmelser, effekter, antenne-restriksjoner etc.
o Regler for nordiske tester bade HF og V/U/SHF
o Felles prosjekter bl. annet utveksling av medlemsblad
o Forberedelser til IARU Region 1 konferansen, hvilke saker fortjener et felles nordisk syn/stemme
• Deltakere er som regel president, IARU-kontaktmann, HF-manager,
VHF-manager og EMC-manager. Ofte også kontoransvarlig.

World Radiocommunication Conferences
 Avholdes ca. hvert tredje år: 2012, 2015, 2019,
 Agendaen (hvilke saker som tas opp) bestemmes på foregående WRC
 Varer vanligvis 4 uker i Genève, Sveits
 Bare nasjonale telekommunikasjonsmyndigheter har tale og stemmerett
 IARU som sektor-medlem kan delta som observatør uten tale eller forslagsrett.
 «Final Acts» signeres av hvert enkelt lands telemyndighet.
 Avgjørelsene tas nå bare etter consensusprinsippet, selv om et land har rett til å forlange avstemning.
 Ved stor uenighet forsøker man å ta hensyn til mindretallet ved hjelp av relevante fotnoter.

Nkom kan i enkelte tilfeller gi oss rettigheter som ikke står i ITU sitt radioreglement forutsatt at disse ikke er i konflikt mad andre tjenester. Ref. 60m i Norge. Forslag til endring i radioreglementet kommer ofte fra NRRL, men også enkelt personer kan gi sitt bidrag når forslagene legges ut på høring.

NRRL har 3 porter inn mot Nkom:
▪ Operative radioamatør spørsmål ( Nancy Sangvik )
▪ Frekvenser, spektrum, WRC
▪ EMC

Dette var et langt og fyldig foredrag Ole, referatet representerer således kun en smakebit, takk skal du ha!
Jan LA3PK

IARU working for the future of AR