Referat fra medlemsmøte Onsdag 13. februar 2008

På dette møtet stod diskusjon rundt saker som kommer opp på NRRLs generalforsamling i April på dagsorden.
Trond LB9GE åpnet møtet, og fortalte om kurset gruppen tenker å start i begynnelsen av Mars.
Kurslærer blir LA6OI. Arne har som mange vil huske lang fartstid som lærer på kurset. Det ble oppfordret til å spre “ryktet” om kurs til mulige interesserte.

LA9HW Jan fikk så ordet og etterlyste personer som kunne bistå med sending og lytting på 2m båndet i forbindelse med at kabel-TV leverandøren GET nå skal igang med å sende signaler i sitt kabelnett på nettopp frekvenser som omfatter vårt 2m bånd.

Kveldens program var NRRLs Generalforsamling og forslag som skal opp til avstemming.

Det er i år fremmet flere forslag til NRRLs generalforsamling på Gardermoen i April.
Et av forslagene kommer fra LA2HLA Knut Nilsen, og går ut på å se nærmere på felles kontingentinnkreving for NRRL og gruppene. Forslaget ble debattert blandt gruppens medlemmer, og det framkom flere vinklinger i forbindelse med dette forslaget. Det ble bl.a. hevdet at dette forslaget var litt for lite gjennomtenkt med tanke på konsekvenser ute i gruppene lokalt, og også skepsis med tanke på hvilken arbeidsmengde denne administrasjonen ville få for NRRL sentralt. Det var allikevel positive kommentarer til at dette kom opp til debatt, men det ble sterkt hevdet at et slikt forslag krever vesentlig mer gjennomarbeiding før forslagets intensjon kan komme opp til realitetsvurdering i foreningen.
Det er også en kjensgjerning at Hovedstyret allerede arbeider med en utredning rundt dette spørsmålet.

Hovedstyret hadde også fremmet noen mindre forslag for å tilpasse lovene til den praktiske hverdagen når det gjelder tidsfrister. Forsamlingen brukte lite tid på dette og ville gå inn for å støtte disse forslagene som i praksis kun gir medlemmer og grupper bedre tid til forbredelser.
Sist men ikke minst gikk forsamlingen igjennom listen over kandidater til valgene.
Vi er nå kommet ajour ihht. lovene når det gjelder kandidater til Hovedstyre, og forsamlingen oppfordret medlemmene generelt til å stemme på Oslo-gruppens egne kandidater til HQ medlem og Varamann.

Gjennomsnittlig frammøte denne Onsdagen, men mange gode innspill og en meningsfylt meningsutveksling !

1kp