Referat fra medlemsmøte 27. oktober 2010 – Diskusjonskveld

Diskusjon om mulig remote mottaker QTH for å redusere virkningen av støyproblemet på LA4O, samt remote mottaker som medlemstilbud. Videreutvikling av shacken på LA4O generelt vil også bli diskutert.

Referat fra medlemsmøte LA4O, onsdag 27/10-2010

LA4O shacken, fremtiden

Innledning:
Det var godt over 30 fremmøtte, med en god blanding av old timere og nylisensierte, som førte til en god diskusjon og mange nyttige innspill fra salen.
Følgende momenter kom frem under møtet

Generelt:
1) Det må skaffes til veie flere nøkler slik at shacken blir tilgjengelig for gruppens medlemmer også utenom gruppemøter / drop in
2) Operatørbord må oppgraderes mekanisk for å tåle mer belastning (må tåle at noen sitter på den), tilpasse hyller osv til funksjonalitet og brukervennlighet
3) Fjerne skapene som står langs veggen for å frigjøre plass
4) Nye stoler bør kjøpes inn
5) Høretelefoner / headsett med mikrofon bør anskaffes
6) Antennekabler, antennevelgere osv. må merkes med hva det er og hvilke radioer som de skal være koblet til
7) Manualer til de radioene, kontrollboksene og eventuelt annet utstyr som er der må være lett tilgjengelig (for eksempel på hylla over benkeplata)
8) Det er viktig at folk rydder opp etter seg, alt av kabler, antenner og radioutstyr skal være slik det er satt opp opprinnelig, hvis folk har benyttet eget utstyr eller lignende skal man koble tilbake slik det var før man koblet det ut
9) Opplæring i bruk av utstyret / oppfølging av nylisensierte og opplæring i operasjonsteknikk ønsket, bør ikke være noe problem å få dette til
10) Skal det være lov til å feile? Eller skal man legge opp til et strengt regime?
11) Man kan kunne komme til å oppleve at man må stille inn radioen hver gang man skal bruke den da hver har sitt favoritt oppsett på menyer osv.
12) Skal man kunne benytte eget kallesignal eller er man forpliktet til å benytte gruppens kallesignal? Skal man eventuelt ta litt betalt for de som ønsker å bruke eget utstyr / kallesignal? Tas opp i styret til behandling.
(I følge forskriften kan man ikke pålegge å bruke gruppens kallesignal, men bruker man gruppens radio / utstyr fra gruppelokalet er det et sterkt ønske, også for at LA4O skal høres på lufta)

Radioutstyr:
1) Må være enkelt å betjene
2) Må også kunne benyttes utenfor shacken ved for eksempel Field day osv.
3) Kombinasjon av konvensjonelt utstyr og moderne utstyr (SDR eller lignende)
4) Mulighet for å kjøre digitale modes (PSK31, SSTV osv.)
5) Må ikke være ”state of the art” radioer, men det bør være litt størrelse på den/de
konvensjonelle radioen/radioene som man har i shacken (imponator)

Eksempel på utstyr som kan være tenkelig å kjøpes inn:
– Tentec har kommet med en ny rigg til ca. 18 000,- som skal være lett å bruke
– Icom IC-7800 kan man sette opp mange personlige oppsett på menyene, og deretter lagre dette på en minnepinne, og da er det bare å sette inn denne minnepinnen så er radioen innstilt med dine personlige settinger automatisk

Antenner:
1) Step-IR på taket er NRRL’s eiendom, Oslogruppen har ansvar for vedlikeholdet
2) Windom antenne, beam VHF/UHF på taket er Oslogruppens eiendom
3) Enkle, faste antenner er å anbefale brukt til et eventuelt remote QTH
4) Antenner på et eventuelt remote QTH bør være enkle, ikke ønskelig med dreibare
beamer eller andre typer bevegelige antenner da det lett kan bli konflikt i hvilken retning den skal peke osv, vil bli mye mer styr enn glede

Remote QTH (KUN RX):
1) Skal man kun satse på remote QTH til bruk for shacken, eller skal man også ordne
dette som et medlemstilbud til gruppens medlemmer?
2) Det var nesten enstemmig enighet om at et Remote QTH ble undersøkt, samt at det blir arbeidet med muligheten for dette som et medlemstilbud.
3) Heller bruke mer penger på remote QTH mottaker enn radio i shacken (noe lignende den mottakeren som er i Nederland, Twente)
4) Et medlemstilbud må kunne benyttes av flere samtidig, ca. 15 er nevnt som et eksempel
5) For å linke et eventuelt remote QTH til internett så man kan bruke for eksempel en radiolink mellom remote QTH og Tryvann, og videre ut på internett fra Tryvann
6) Et annet alternativ er Remoterig, dette er enklere å sette opp, trenger ikke datamaskiner ute, men dette er da kun aktuelt for shacken på grunn av begrensning i antall brukere samtidig

Konklusjon:
Det settes ned to prosjektgrupper som jobber med denne saken.
Den ene gruppen, under ledelse av Shack ansvarlig LA4VRA Rune, skal se på shacken, og hva som kan gjøres her. De skal komme med et forslag til gruppen på et medlemsmøte i løpet av to – tre måneder. Målet er at shacken er i stand innen vi skal kjøre LM11SKI fra 01/02-2011 og utover.
Når gruppen har kommet med et forslag til medlemmene, så tas dette opp til vurdering, og styret i Oslogruppen tar en avgjørelse på innkjøp av nytt utstyr på bakgrunn av medlemmenes uttalelser som kommer frem på det medlemsmøtet som dette fremlegges for.
Prosjektgruppen består av følgende personer, hvis det er noen som har meninger som de ønsker å formidle til denne gruppen, så ta kontakt med LA4VRA Rune eller noen av de andre som er med.
Prosjektleder: LA4VRA Rune Sørensen
LA6CSA Pål, LA8OKA Martin, LB1QF Kai, LA7UPA Ole, LA5YSA Mette, LA9ISA Therese, og til slutt LA9KSA Karl Fredrik.
Den andre gruppen som da skal se på remote QTH, er foreløpig ikke dannet, da det ikke var nok personer som var villig til å bli med i denne omgangen.
Hvis det er noen som føler at de kan bidra i denne gruppen så bes de ta kontakt med styret i Oslogruppen.

Referent: LA5FRA Paul Henrik

Innledning til diskusjon rundt oppgradering av shacken til LA4O, samt mulige løsninger for å løse støyproblemet !

Bakgrunn
Det har vært ytret ønsker fra medlemmer om oppgradering av radioutstyret i shacken. Dette var da også hensikten da en del av gruppens utstyr ble solgt når vi måtte fraflytte Linderudkollen.
Nå som vi er vel installert på Rommen er det dermed naturlig å se på hvilke ønsker og behov vi har med tanke på oppgradering av utstyrsparken.
På antennesiden har vi rimelig god bestykning med StepIR beamen og dipol.
Styret ser at shacken har vært lite benyttet, og det kommer selvfølgelig også mange kommentarer på at det er veldig mye støy på HF, noe som dreper litt av gleden ved å kjøre HF med godt utstyr og beam-antenne.

Styret er av den oppfatning at nytt moderne utstyr i shacken er ønskelig og viktig med tanke på å ha et godt tilbud til medlemmene. Medlemmer som kanskje har begrensede muligheter for å operere hjemmefra.

Styret mener også at dersom man skal få varig økt aktivitet i shacken må støyproblemet løses først, slik at det kan bli interessant å operere fra LA4O.

Et forslag til tiltak
Det er lite sannsynligat vi kan regne med å løse støyproblemet ved å sette inn filter eller gå på jakt etter støykilder og få disse eliminert. Til det er støyproblemet alt for omfattende.

Med utgangspunkt i at vi tror vi først må adressere støyproblemet, kan et alternativ være å etablere en ”remote” mottakerløsning. Dette vil bety at mottakeren plasseres på et støyfritt sted og at den fjernstyres fra shacken på gruppa.
Dette vil være et overkommelig prosjekt både teknisk og økonomisk for gruppen, og vil gi brukere av shacken gode lytteforhold.

I sin enkleste form vil dette kunne være en mottaker plassert ”et sted i skogene” rundt Oslo, og med en dedikert forbindelse til shacken på LA4O. Praktisk sett kan dette løses ved at vi setter opp en mottaker med internettforbindelse (for eksempel ICE, eller 3G) og benytter en remoterig løsning, hvor mottakerens kontrollpanel plasseres i shacken. Dette vil gi en ”hands on feeling” tilnærmet det man ville oppleve ved å ha mottakeren stående i shacken –men uten støyen.

Hvis man vil utvide funksjonaliteten i dette konseptet kan det etableres kobling mellom RX og sender på LA4O for automatisk synkronisering av frekvensen mellom TX og RX.

Investeringsbehov for et slik prosjekt vil ligge på ca. Kr. 10.000,- (avhengig av mottakervalg)
Driftskostnader pr. år vil være i størrelsesorden Kr. Kr. 3.600,- til 5.000,- avhengig av bruksmønster/abonnement valg .

Et annet alternativt forslag til tiltak for LA4O og som et tilbud til gruppens medlemmer
En god del (svært mange) av gruppens medlemmer som bor sentralt i Oslo opplever støy i mottakeren på HF som et betydelig problem. Dette vil i mange tilfeller ta bort noe av gleden ved å kjøre HF, og også muligheten til å kjøre svake stasjoner spesielt på de lavere båndene.

En ide kunne da være at Oslo-gruppen startet opp et prosjekt med tanke på å gi gruppens medlemmer muligheten til å lytte på en støyfri mottaker lokalisert med QTH i Oslo-området.

Det eksisterer i dag flere alternative tekniske muligheter for å etablere et slikt medlemstilbud.
Hvor mange som skal kunne benytte tilbudet samtidig og med hvilket mottakerutstyr og hvilke antenner, er i praksis kun et økonomisk spørsmål.

Tanken med dette innspillet er å dra i gang en diskusjon for å lodde stemningen blant medlemmene i forhold til om dette er noe styret skal arbeide videre med.
(Dette alternativet vil selvfølgelig også kunne gi de samme mulighetene til shacken i LA4O som alternativet over)

På gruppemøtet hvor denne diskusjonen settes opp på programmet vil LA1KP skissere noen løsninger, som kan diskuteres videre.

Dersom det på møtet viser seg at det er stemning for at styret skal arbeide videre med dette prosjektet , er tanken å opprette en prosjektgruppe som skal arbeide videre med de praktiske spørsmålene.

Dette betyr antagelig at arbeidsgruppen i praksis må sette opp en kravspesifikasjon basert på innspillene i diskusjonen på gruppemøtet og deretter se hva som finnes av løsninger tilgjengelig og hva som eventuelt må lages, for eksempel i form av programvare for adgang til ”siten” etc.

LA1KP Øivind