Referat fra Generalforsamlingen 18. feb 2004

Oslogruppens generalforsamling 2004

 

18022004 4PEeres 

Etter forslag fra gruppens styre ble LA4PE Knut Torsveen, av en enstemmig generalforsamling, utnevnt til æresmedlem i Oslogruppen.

Knut ble utnevnt til æresmedlem for sin innsats gjennom mer enn 30 år for Oslogruppen. Knut har gjort -og gjør fortsatt en betydelig innsats i forbindelse med etablering, bygging og drift av Oslogruppens mange Fyr, repeatere og noder.

LA4PE ble dermed det 6. æresmedlemmet i gruppens historie. 

V I   G R A T U L E R E R ! 

 


 18022004 6OKA form  Nyvalgt formann på Oslogruppens generalforsamling 2004, LA6OKA Steinar Hellstrøm

 

Referat fra årsmøtet Oslogruppen av NRRL

Onsdag 18.februar 2004 på Linderudkollen/LA4O

Sak 1. Åpning
Møtet ble åpnet av formann LA1KP Øivind Solli kl 1930.
Innkallingen ble godkjent. Det var 32 stemmeberettige tilstede.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referenter
Formann LA1KP foreslo seg selv som ordstyrer, og han foreslo Jon LA9NGA og Knut LA6XI som referenter.

Sak 3. Styrets beretning
Styrets beretning ble gjennomgått punktvis med følgende kommentarer:

– Gruppelokale Linnerudkollen: LA1KP fortalte at han nylig var blitt kontaktet av Oslo Kommune (som eier Linnerudkollen og vårt hus) vedr. de planer som foreligger for utbygging av hele Linnerudkollen til regionalt hoppsenter. I den forbindelse kan det tenkes at vi må være forberedt til å dele/eller avgi litt plass til denne aktivitet. Det nye styret får dette som en prioritert oppgave å ta fatt i.

– LA3TA Minnefond: Fondet ble opprettet for 2-3 år siden og innebærer at Oslogruppen har verdier av radioutstyr (tranceivere) som kan lånes ut til nyetablerte radioamatører. Årets kursdeltagere bør få informasjon om mulighetene til å låne utstyr.

– QST Oslo: Det ble opplyst at Ola Lenes har signatur LA9OEA

– LA4O BBS; Styret hadde vedtatt å nedlegge BBS, men opplyste at en anonym henvendelse oppfordret til å ta BBS i bruk igjen. Pga liten aktivitet opprettholder Styret sitt vedtak.

– Under punkt ”teknisk”/digipeatere i årsmeldingen reiste formann LA1KP Øivind seg og berettet om den store innsats som en av medlemmene våre i mer enn 30 år har gjort for Oslogruppen generelt -og med fyr, repeatere og noder spesielt. Formannen erklærte at Styret i vinter hadde vedtatt å foreslå for Generalforsamlingen at tidligere formann i Oslogruppen LA4PE Knut Torsveen utnevnes til Æresmedlem av Oslogruppen. Det ble stor applaus og Knut ble dermed enstemmig utnevnt til gruppens 6 Æresmedlem gjennom tidene. Fra formannen fikk Knut en gave og han takket forsamlingen for den store ære som han var tillagt.

– QSL-tjenesten: Formannen opplyste at til tross for at LA9HW Jan faktisk bor i Kristiansand, så gjør han en kjempegod jobb for Oslogruppen. Applaus til Jan.

– Sambandstjenesten: I tillegg til personell nevnt i årsmelding ble det opplyst at Christian LA2GLA og Rune LA7UCA har bidratt i sambandstjenesten.

– Kurs: Det har vært god deltagelse og stor interesse og kurslederne ble takket.

Styrets beretning ble godkjent.

Sak 4. Regnskap med revisors beretning
LA6WW Hans la frem regnskapet som viser en omsetning på over kr 170 000. På spørsmål fra LA3ST hva den store posten på ”inventar” var, ble det opplyst at det var anskaffet video/PC-projector. ”Diverse kostnader” på kr. 10310 var bl.a. innkjøp av nytt parti gave- krus (preget Oslogruppens emblem) ca kr. 6500.

Man opplyste at gruppen var oppatt av plassering og at renteutvikling, plassering og egenkapital hadde blitt diskutert.

Årsmøtet vedtok at Styret ikke skulle gjøre endringer i plasseringer, men at det må sjekkes opp forsikringer. Inventar liste ble etterlyst og det nye styret ble pålagt å fremlegge dette. Innbo er forsikret som ”spesialinnredning” og antenne mast (tårn) er forsikret for skade forvoldt for inntil 10 Mill kroner.

Til føringen av regnskapet forklarte LA6WW at man hadde lagt til grunn ”sluttregnskaps- prinsippet” og ikke ”prosjektregnskap”.

Men i forbindelse med avviklingen av Nordisk Mesterskap i RPO som Oslogruppen gjorde for NRRL sist sommer ble det kjørt et separat prosjektregnskap.

Det ble fremsatt ønske om at man burde differensiere på fordeling ”sosial selskap” (julebord) og posten ”møter/arr.”

Kassereren bad om godkjennelse fra Årsmøtet om at Styrets forslag til benyttelse av overskuddet på kr 31 040 anvendes slik: kr 10.000 til Husfond og rest legges til Egenkapital. Overskudds disponering vedtatt.

Revisorenes beretning (LA8FC og LA3RC) ble opplest og det ble presisert at gruppen er avhengig av inntekter fra junkauksjon og sambandsoppdrag. Det ble også understreket at en inventarliste er viktig i forhold til forsikringsspørsmålet. Revisors beretning ble godkjent.

Regnskapet funnet i orden og godkjent.

Sak 5. Budsjett, forslag til kontingentfastsettelse
Budsjettet ble godkjent med følgende kommentarer: LA3ST mente det kan være mindre heldig å budsjettere med et underskudd og oppfordret også Styret til å vurdere om deler av formue i fremtiden kunne plasseres andre steder sett i relasjon til dagens renteutvikling,

Det ble minnet om at Generalforsamlingen må gi tillatelse til slike eventuelle plasseringer.

Kontingent for 2004 ble vedtatt uendret.

Sak 6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag

Sak 7.Valg
Valgkomiteens forslag ble lest opp av Jon LA9NGA og følgende valgt:

Formann 2 år: LA6OKA Steinar Hellstrøm (ny)

Kasserer 2 år: LA6WW Hans Engelien (gj.v)

Styremedlem 2 år: LA3ST Stein W. Johansen (ny)

3 varamenn 1 år:
LB9GE Trond Bakke (ny)
LA7DLA Espen Leiksett (ny)
LA7YI Ragnar Holm (gj.v)

Revisor 2 år: LA8FCA Steinar Roland (ny)

Vararevisor 2 år LA9NGA Jon Sletvold (ny)

Valgkomiteen 2004
LA1KP Øivind Solli (ny)
LB6AE Rune Undertun (ny)
LA7UCA Rune Araberg (gj.v)
LA2QDA Oddvar Hauge (ny) Varamann

Årsmøtet avsluttet etter en times varighet og den nye formannen Steinar Hellstrøm LA6OKA takket avgående formann og styre/varamedlemmer for deres innsats for Oslogruppen.

Oslo/Bødalen 23. februar 2004

Jon Sletvold, LA9NGA      Knut E. Heimdal, LA6XI

(sign)                             (sign)