Oslogruppens Generalforsamling Onsdag 25. februar 2009

Denne Onsdagen var det igjen klart for generalforsamling. Nå oppdatert med det offisielle referatet.
Årets generalforsamling ble avholdt denne Onsdagskvelden.
Genfors09b 8okaFormannen ønsket de 28 tilstedeværende medlemmene velkommen, og åpnet møtet.

Det offisielle referatet fra Oslogruppens generalforsamling 2009 finner du nå nederst på denne siden.

Valgene til kandidater til nytt styre ble gjort ved aklamasjon, og følgende ble valgt inn i styret:
Verv År Navn
Viseformann 2 LA1KP Øivind (gjenvalg)
Sekretær 2 LA5FRA Paul (ny)
1. Vara 1 LA7UPA Ole Henrik (gjenvalg)
2. Vara 1 LA4WRA Nils Johan (ny)
3. Vara 1 LA8OKA Martin (gjenvalg)

Møtedeltagerne følger med i diskusjonene (Foto: LA5FRA)

Styrebordet (Foto: LA8OKA)

Referat fra ordinær generalforsamling i Oslogruppen av NRRL

25. februar 2009

1. Åpning med godkjenning av innkalling
Møtet ble åpnet kl. 1930 av formannen LB9GE. Innkallingen ble godkjent. Det var 28 medlemmer tilstede og en representert ved fullmakt.

2. Valg av ordstyrer og to referenter
LB9GE ble valgt til ordstyrer. LA6XI og LA8XM ble valgt til referenter.

Genfors09 8oka3. Styrets beretning
Beretningen ble gjennomgått og godkjent. Følgende supplerende kommentarer ble gitt:
Lokaler:
Det har vist seg at behovet for å gjøre ommøbleringer ikke er så stort som styret opprinnelig hadde antatt.
LA4Onytt
LA8FC ble takket for innsatsen. Medlemmene ble oppfordret til å bidra med stoff.
Repeatere/Noder
I løpet av våren vil D -Star bli utvidet med 23 cm DD modus og repeateren vil bli koblet opp mot gatewaysystemet.
LA4O
Antenner for 40 og 80 meter vil bli satt opp i løpet av våren.
Radioorientering
Under VM i Korea deltok 9 personer fra Norge, hvorav 6 fra Oslogruppen av NRRL.
Kurs
I tillegg til de 6 som bestod lisensprøven ved avslutningen av kurset i 2008 var det 3 av kursdeltakerne som bestod prøven under Norsk Hammeeting.
Formannen oppfordret medlemmer til å ta kontakt og oppgi hvilke emneområder vedkommende kan være instruktør for.
4. Regnskap med revisors beretning
LA7UCA gikk gjennom regnskapet. Hovedgrunnen til lavere kontingent er at kontingentkravet ble sent ut senere enn vanlig og tilsvarende for purringene. Det ble spurt om hva gruppens forsikringer dekker og styret ble oppfordret til å gå gjennom disse. Formannen bekreftet at dette vil bli gjort. LA8FC leste revisors beretning. Deretter ble regnskapet godkjent.
5. Budsjett og forslag til fastsettelse av kontingent for 2009
Budsjettet og forslag til kontingent ble gjennomgått. Det ble fremmet forslag om økning av kontingenten med kr. 30. Etter flere innlegg om dette ble forslaget forkastet med 16 mot 8 stemmer. Kontingenten for 2009 blir dermed uendret som foreslått av styret.

6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

7. Valg
Følgende ble valgt til styret:
Viseformann 2 år LA1KP Øivind Solli
Sekretær 2 år LA5FRA Paul Henrik Wanderås
1. varamann 1 år LA7UPA Ole Henrik Stavem
2. varamann 1 år LA4WRA Nils Johan Jacobsen
3. varamann 1 år LA8OKA Martin Storli

I tillegg til de forannevnte består styret for 2009 av:
Formann LB9GE Trond Bakke
Kasserer LA7UCA Rune Araberg
Styremedlem LA8JMA Helga Skaane

Valg av revisorer:
Revisor 2 år LA8FC Kåre I. Stubban
Vararevisor 2 år LA6XI Knut Heimdal

Valgkomité :
Medlem LA2GLA Kristian Fahlstrøm
Medlem LA3PK Jan Helge Larsen
Medlem LA8XM Trond Olsen
Varamedlem LB6YD Gaute Alstad
Til slutt ble LA2QDA takket for sin mangeårige innsats for gruppen.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 21.

Røyken / Oslo 27. februar 2009

LA6XI Knut Heimdal / LA8XM Trond Olsen