Oslogruppens Generalforsamling Onsdag 21. februar 2007

Oslogruppens Generalforsamling ble avholdt Onsdag 21, februar 2007. 26 stemmeberettigete medlemmer var tilstede. Formannen LB9GE åpnet møtet Kl. 1940. Det offisielle referatet er publisert 26, februar 2007

210207a genforsLA2GLA-viseformann, LB9GE formann og LA3ST styremedlem, gjør seg klar til årets Generalforsamling (foto: LA1KP)

UOFFISIELT REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2007.

Trond ønsket de frammøtte velkommen og startet Generalforsamlingen kl 19:40.
Etter et par kommentarer vedr, sent mottatt innkalling ble innkallingen godkjent og forhandlingene kunne starte.
LA9GE Trond ble valgt til ordstyrer, og LA4GF Frode og LA7RPA Marius ble valgt til referenter.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Forsamlingen fant på flere punkter i årsrapporten grunn til å takke bidragsyterne som har bidratt til å holde aktivitetene i gruppen oppe gjennom et vanskelig år, med omflakkende tilværelse.

Man konstanterte at gruppens økonomi er god, revisors beretning ble lest og regnskapet godkjent. Det framlagte budsjettet ble vedtatt. Møtet vedtok også uendret kontingent for kommende periode.

Valgene ga følgende resultater:

Viseformann: LA1KP Øivind
Sekretær: LA7RPA Marius
1. Vara : LA8JMA Helga
2. Vara : LA7UPA Ole
3. Vara : LA2QDA Oddvar
Revisor ble LA8FC og varamann for revisor LA6XI Knut.

Neste års valgkomite består av: LA2GLA Kristian, LB1QF Kai, LB6YD Gaute med LB6AE Rune som varamann.

Etter at Generalforsamlingen var over orienterte LA2GLA Kristian kort om oppdraget i forbindlese med Rally Norway, og LA3ST orienterte om lokalene, hvor kontrakt med NRRL nå er undertegnet og styret er innstilt på rasket mulig å komme igang med tilpassing av lokalene.
Det nye styret planlegger styremøte allerede førstkommende Mandag, hvor hovedpunktet blir planlegging av dugnader for å klargjøre lokalene.

LA1KP

210207b genfors

Noen av møtedeltagerne før Generalforsamlingen starter- ( foto: LA1KP )