Oslogruppens generalforsamling ble avholdt onsdag 27. februar 2019, nå med oppdatert referat

Oslogruppens generalforsamling ble avholdt onsdag 27. februar 2019.
21 stemmeberettigede medlemmer var tilstede denne onsdagskvelden og formannen LA7WRA Peter ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 1930 og ba om ett minutt stillhet for å minnes LAØBT Preben. Innkallingen ble godkjent og forhandlingene kunne starte. LA7WRA Peter ble valgt til ordstyrer og LA1KP Øivind samt LB8IH Fredrik ble valgt til referenter.

                                                                            Styrebordet LA8FTA. LA7IJ, LA3PK, LA7WRA (Foto: LA6XI)

Peter summerte kort gruppens aktiviteter gjennom 2018 og styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Kasserer LA3PK Jan Helge redegjorde regnskapet som viste at gruppens økonomi er god, revisors beretning ble lest, regnskapet godkjent og det fremlagte budsjettet ble vedtatt. Valgene ble foretatt ved akklamasjon og ga et resultat i tråd med valgkomiteens innstilling. Møtet vedtok også uendret kontingent for 2019.

Det nye styret i Oslogruppen for 2019 er:

Formann Peter LA7WRA
Viseformann Bill LA8FTA
Kasserer Jan Helge LA3PK
Styremedlem Truls LA7IJ
Styremedlem Ragnar LA7YI
Varamedlem Lars LA6PBA
Varamedlem Mikhael LB8CG
Sekretær Fredrik LB8IH

Her følger det offisielle referatet pr 03.04.2019 som også publiseres i neste nummer av QST-Oslo:

Referat fra Generalforsamling i Oslogruppen av NRRL LA4O – 27. februar 2019

Dagsorden

 1. Åpning med godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og to referenter
 3. Styrets beretning
 4. Regnskap med revisors beretning
 5. Budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
 • Åpning med godkjenning av innkalling

Formannen, LA7WRA Peter, ønsket velkommen og åpnet møtet kl 19:30.

Forsamlingen mintes deretter LA0BT Preben, som gikk silent key i august 2018, med ett minutts stillhet.

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Generalforsamlingen ble erklært beslutningsdyktig med 21 medlemmer tilstede av 192 totalt.

 • Valg av ordstyrer og to referenter

Formannen ble valgt til ordstyrer. LA1KP Øivind og LB8IH Fredrik, ble valgt til referenter.

 • Styrets beretning

Formannen orienterte innledningsvis med å minne om at gruppestasjonen har en ny transceiver, ny beam-antenne, et nytt PA-trinn, og et reparert PA-trinn. Håper på økt aktivitet i gruppen på lufta, og påpeker at stasjonen er åpen for alle medlemmer.

Det er gode muligheter for å bygge et contest-miljø på stasjonen, og trekke nye radioamatører inn i klubbaktivitetene.

Et morse-miljø kan være en aktivitet for å binde relasjoner mellom generasjoner i klubben.

Arbeidet med SDR og Raspberry Pi på repeaterlokasjonene fortsetter sin utvikling. Formannen ønsker bedre og mer markedsføring av hobbyen vår, mer aktivitet – og ikke minst, flere forslag til aktiviteter fra medlemmene.

Følgende kommentarer ble knyttet til den forhåndsutsendte beretningen:

Sambandsgruppen fortjener honnør for det høye aktivitetsnivået, med meget høye tall i antall utkallinger og oppdrag. Det er økende interesse for tjenestene, økende mengde oppdrag, men dessverre fallende antall aktive. Sambandsgruppen har fått oppdatert shack’en og Oslogruppen har kjøpt inn en ny generator som følge av de ekstra midler som ble tilført.

LA6XI Knut rettet også en stor takk til vår sambandsgruppe og til det gode samarbeidet med andre grupper – spesielt LA2AB Asker og Bærum.

Lisenskurset har behov for endringer i opplegg og gjennomføring. Vi trenger nye/flere forelesere og ansvarlige for kurset. Oslogruppen ser på et mulig samarbeid med andre grupper.

Vi gratulerer følgende ni med radioamatørlisens:

LA4ZUA Geir
LB3YI Alexander
LB4ZI Håvard
LB4YI Weigin
LB4QI Tom
LB4XI Fred
LB4WI Normann
LB4NI Kåre Harald
LB5AI Matiia

QSL-tjenesten fungerer veldig fint, og en takk rettes til LA7SI Per. Aktiviteten er nedadgående, og dette kan skyldes lavere aktivitet og/eller web-løsninger.

Valgkomiteen. LA6XI Knut orienterte om arbeidet i valgkomiteen.

Oldtimer meeting / Seniortreff: LA6XI Knut orienterte.

LA4O Field day 2018: Formannen oppfordrer fler til å delta på gruppeaktiviteten på Field Day. 2 besøkende denne dagen, endte på lisenskurs. Han minnet også om at våre to markedsaktiviteter på Teknisk museum og Oslo Skaperfestival, hvor bl.a. morse skapte engasjement. LA8FTA Bill minnet om viktigheten av å engasjere barn og unge.

RPO: LA6XI Knut orienterte.

Materiell: Årsmøtet sender en stor takk til enken etter LA0BT Preben, som donerte verdifullt radiomateriell til Oslogruppa.

LA4LN Tom foreslo nytt punkt i årsrapport 2018 for Oslogruppen – Aktivitet på VHF, og minnet om viktigheten av å bruke de tildelte frekvenser. Han ga også en orientering om de gode resultatene i NAC 2018 fra Oslogruppens medlemmer (se vedlegg).

 • Regnskap med revisors beretning– kasserer LA3PK Jan Helge orienterte:

En gjennomgang av medlemsregisteret resulterte i 25 strykninger.

Inntektssiden: Det høye aktivitetsnivået i Sambandsgruppen, har gitt et meget godt resultat.

Det er en egen post i regnskapet for donasjonen etter LA0BT Preben.

Utgiftssiden: Sambandskostnadene – innkjøp, sees i sammenheng med de høye inntektene fra Sambandsgruppen.

Oslogruppen har bidratt med 5.000,- til gjenreising av antenner på Morokulien.

De høye renteinntektene er et resultat av et bundet beløp på høy rente.

Revisor LA3ST Stein, leste så opp sin beretning der det ble påpekt at regnskapet var ført etter god regnskapsskikk og at det var ikke funnet feil i det fremlagte regnskapsmateriale.

Regnskapet for 2018 ble godkjent av Generalforsamlingen.

 • Budsjett: Det foreslåes at kontingenten forblir uendret i 2019. Det forventes ikke samme inntektsnivå som i fjoråret – som var spesielt høyt.

Formannen nevnte følgende prosjekter som interessante for 2019 i forbindelse med budsjettbehandlingen:

Montere monitor i gangen for vising av log og resultater i forbindelse med testkjøring og annet.

Parabol for satellitt-kjøring.

Repeater – på Røverkollen, med tanke på å få innlandsnettet ned til Oslogryta.

Mulig også bidra med midler til en DMR repeater sammen med Nedre-Romerike gruppen

Det foreslåtte budsjettet – i balanse, for 2019, ble godkjent av Generalforsamlingen.

 • Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag.
 • Valget ga følgende resultat:

Formann: LA7WRA Peter Petrov (valgt for 2 år i 2018)

Nestformann: LA8FTA Bill Søbstad (gjenvalgt)

Sekretær: LB8IH Fredrik Davidsen

Kasserer: LA3PK Jan Helge Larsen (valgt for 2 år i 2018)

Styremedlem: LA7IJ Truls Johansen (valgt for 2 år i 2018)

Styremedlem: LA7YI Ragnar Holm

 1. Varamedlem: LA6PBA Lars S. Torgersen
 2. Varamedlem: LB8CG Mikhael Kelik (gjenvalgt)
 3. Revisor: LA8FCA Steinar Roland (gjenvalgt)
 4. Revisor: LA3ST Stein W. Johansen (gjenvalgt)

Vararevisor: LA6XI Knut E. Heimdal (gjenvalgt)

Valgkomite:

LA3RIA Ahmed Mustaq

LA4GF Frode Galtung

LA4CIA Lewi Agersten

LA1KP Øivind E. Solli

Alle valg ble foretatt ved akklamasjon.

Formannen takket de avtroppende styre- og valgkomitemedlemmer for innsatsen, og ønsket de nye velkommen.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 21:15.

Oslo, 27. februar, 2019

…………………………………………………… ……………………………………………………

LA1KP Øivind E. Solli                                                  LB8IH Fredrik Davidsen

Vedlegg: LA4LN Tom V. Segalstads orientering.