Møtereferat fra medlemsmøte 30. mai 2001 – NRRL’s generalforsamling 2001 – Diskusjon ved LA2QDA og LA1KP

Gruppens formann LA9JHA Jeanette ønsket velkommen kl. 1930 og ga ordet til LA2QDA.

Oddvar gikk raskt i gjennom programmet for årets arrangement.
Han fortalte deretter om aktuelle saker som kommer opp på generalforsamlingen i August, og oppfordret til diskusjon.

Der er fremmet 4 forslag til årets generalforsamling.

Forslag A.
Lovendring for å underbygge det vesentlig sterkere engasjement som NRRL har i forbindelse med nødsambandstjenesten. De tilstedeværende mente dette var et forslag som må støttes.

Forslag B
Lovendringsforslag for å innføre ren postavstemming ved valg og lovendring.
Dette temaet har jo vært grundig debattert i gruppen tidligere, og de frammøtte gikk inn for å støtte hovedstyrets forslag i denne saken selv om man fortsatt mener Oslo-gruppens forslag fra et par år tilbake totalt sett ville vært bedre.
Gruppens styre ble anmodet om å mobilisere for å få størst mulig tilslutning til at denne endringen nå blir gjennomført.

Forslag C
Forslag fra 5 trøndergrupper om å sende forslaget om endring i avstemmingsordningen tilbake til HQ, for å utrede konsekvensene bedre.
Trøndelagsgruppene mener at HQ’s forslag vil gjøre generalforsamlingene lite interessant å delta på, og at postavstemming ikke vil bidra til økt demokrati.
Etter endel diskusjon var flertallet på møtet fortsatt enige i at man måtte støtte HQ’s forslag i denne omgang, selv om det i begrunnelsen til forslaget fra trøndelag heller i retning av Oslo-gruppens opprinnelige forslag til avstemmings-ordning.
Det ble bl.a. framhevet at tiden man sparer på generalforsamlingen med den nye ordningen, aktivt bør brukes til å diskutere saker som har med amatørradio relaterte saker å gjøre og i mindre grad administrative saker og temaer som oppfattes som flisespikking.

Forslag D
Forslag fra LA7VIA, som går på at kravet til A lisens for å kunne stille som presidentkandidat i NRRL bortfaller.
Dette er et forslag “i tiden” og bygger opp under behovet for å inkludere alle radioamatører som likeverdige uansett lisensklasse.
Deltagerne på møtet gikk inn for å støtte forslaget.

LA1KP presenterte deretter kandidater mv. til årets valg.

Jeanette avsluttet møtet med å invitere til dugnad på neste drop in og minne om morokulien-meetingen om en og en halv uke.

Hun etterlyste også forslag til møter mv. og minnet om forslagskassen som forsatt står åpen !

LA4PE mente det var på tide med en diskusjon rundt temaet “hvor går Oslogruppen”, et forslag som fikk god tilslutting. Styret ble også advart mot å ha for mange diskusjonskvelder, tekniske temaer er for mange den viktigste årsaken til å komme på møtene.

LA1KP Øivind