Referat fra medlemsmøte 11. mars 2020 – Gjennomgang av lovendringsforslag til NRRL’s generalforsamling

Møtet ble åpnet av vår nyvalgte formann Fredrik LB8IH, som også ledet diskusjonen blant 21 medlemmer som hadde funnet veien til Rommen denne onsdagen. På grunn av den pågående korona-pandemi var det innført håndvask ved ankomst.

Hovedstyret i NRRL fremmet 13 lovendringsforslag omtalt fra side 41 i «Amatørradio» nr. 1 – 2020 i forbindelse med annonserte generalforsamling (som er avlyst). Bakgrunnen for mange av endringsforslagene er at NRRL’ s drift ikke er økonomisk tilfredsstillende.

Forslag 1 – Handlingsplan for medlemsutviklingen

Støttes av Oslogruppen

Forslag 2 – Gjennomgående fakturering

De fleste av NRRL’s grupper er egne juridiske objekter registret i Brønnøysund. Hvilket innebærer at utfakturering etter all sannsynlighet må skje på deres brevark og innbetaling til egne konti. Vi ser derfor vanskeligheten med å iverksette gjennomgående fakturering.

Ca 10 % av medlemsmassen skifter QTH årlig uten å informere Oslogruppen. Det er derfor et detektiv arbeide å spore opp nye adresser. En sentralisering av alle gruppene vil derfor medføre en stor adm tilleggs belastning for NRRL sitt kontor.

Gruppene har også mange inaktive støttemedlemmer som vi ikke ønsker å miste. I Oslogruppen er ca. 10 % av medlemmene aktive på møtene.

Medlemmene melder seg inn i gruppene og har således inngått en juridisk avtale som ikke videre kan overføres til annen juridisk enhet, NRRL. Oslogruppen innser at det bør være et tettere bånd mellom NRRL og gruppene.

Vårt forslag er:

  • All medlemsregistrering og nyinnmelding skal skje sentralt ved at man krysser av ønsket medlemskap i NRRL og de gruppene som ønskes å være tilknyttet, som bør være kurant å få til og innmeldingene blir juridisk riktige i hver NRRL enhet.
  • NRRL og gruppene benytter samme økonomisystem som gir NRRL adgang til medlemsmassene gjennom en konsernavtale. Hver gruppe må akseptere en slik løsning og derved gi NRRL tilgang den lokale medlemsmassen. Muligens må enkeltmedlemmene inn i bildet her som følge av GDPR-bestemmelser. Vi oppnår også stordriftsfordeler ved at gruppene kan ta i bruk en ferdigsydd løsning. «Styreweb» som i dag benyttes bl.a. av Oslo- og Bergensgruppen har slike løsninger.

Forslag 3 – LA4LN som æresmedlem av NRRL

Tom har gjort uvanlig mye både for Oslogruppen, NRRL og internasjonalt. Oslogruppen støtter denne hedersbevisning og hans kandidatur.

Lovendringsforslagene

Lovendringsforslagene er omfattende og vil medføre store konsekvenser for NRRL og gruppene. De bør derfor stemmes på enkeltvis.

Lovendringsforslag 1 – Skrivefeil

Ok

Lovendringsforslag 2 – Honnørmedlemskap

Vårt syn er at «honnørmedlemsskap» er innarbeidet og bør opprettholdes.
Vi støtter ikke et nytt “bronse-nivå”, og vil også minne om “Den Gyldne nøkkels orden”.

Lovendringsforslag 3 – FORF

Ok

Lovendringsforslag 4 – Digital kommunikasjon

Oslogruppen støtter en modernisering her, men påpeker at juridisk bindende dokumenter og avtaler i noen tilfeller betinger originale underskrifter som må signeres direkte eller sendes i posten.

Lovendringsforslag 5 – NRRL’s kontorplassering

NRRL bor i dag rimelig ved at kontoret er nedskrevet (betaler ikke husleie) og at Oslogruppen dekker store deler av driftsomkostningene. Kontoret bør ligge sentralt ettersom det det vil være vanskelig å skaffe kvalifisert personell utenom sentrale strøk.

Oslogruppen dekker i dag:

  • Husleie 42.000
  • Vask 12.000
  • Internett 7.000

Sum:              61.000 (per år)

Dertil besørger Oslogruppen alle investeringer i shack og har finansiert alle oppgraderinger av lokalene siden samarbeidsavtalen ble inngått for 12 år siden. Oslogruppen vedlikeholder også antennene på taket.

Vi foreslår endring når et konkret bedre alternativ foreligger.

Lovendringsforslag 6.

Så lenge som Amatør Radio opprettholdes som kommunikasjonsform ser vi ikke grunn til at generalforsamling ikke skal kunngjøres her. Medlemsmassen har en høy alderssammensetning som verdsetter papirbasert kommunikasjon.

Lovendringsforslag 7.

Ok

Lovendringsforslag 8.

Ok 

Lovendringsforslag 9.

Gruppene er NRRL ’s juridiske representanter innen geografiske områder.

Regionslagene og andre samarbeidsinstitusjoner rapporterer til gruppene. At NRRL skal opprette flere grupper innen samme geografiske område vil medføre en uoversiktlig og rotete organisasjonsform som skaper grobunn for konflikter.

Vi anser det uheldig at enkeltaktiviteter i gruppene skilles ut som egne NRRL grupper.
Det er derfor vårt syn at Sambandstjenesten underlegges gruppene gjennom samarbeid, organisert i hht. politidistrikter, ref. SOØ

Det bemerkes at gruppene i dag har mange inaktive støttemedlemmer som bidrar inn i gruppenes økonomi. Målet må være å aktivere disse og motivere dem til å bli NRRL medlemmer.

Forslaget støttes ikke.

Lovendringsforslag 10.

Ok

Lovendringsforslag 11.

Ok

Lovendringsforslag 12.

Generalforsamlingen skal bestemme ved evt opphør hvorledes Ligaens midler skal anvendes.

Forslaget støttes ikke.

Lovendringsforslag 13.

Oslo kommunes reguleringsprosess er langsiktig. Kanskje et 50 års langt perspektiv (ref bilbyen på Ensjø) og dette spørsmålet har vært oppe tidligere. En profesjonell utbygger vi sannsynligvis legge frem et forhandlingsutspill med lav takst og rask signering. Da vi vil møte profesjonelle forhandlere (jurister) er det viktig at NRRL knytter til seg tilsvarende kompetanse i en slik prosess.

Forslaget støttes ikke.

Vi forventer at NRRL HQ vil legge frem et evt. konkret begrunnet forsalg til generalforsamlingen og at HQ innvilges en forhandlingsramme for sluttforhandling og signering når og hvis et slikt prosjekt blir en realitet.

Alle ovennevnte forslag er viktig for NRRL, medlemmene og gruppene. Flest mulige medlemmer anmodes derfor å stille opp på generalforsamlingen og med fullmakter.

Kandidatene til nytt HQ synes å ha begrenset ledelse- og industrierfaring.

Generalforsamlingen bør derfor være åpen for benkeforslag.

Oslo 17.03.2020

Jan LA3PK