Referat fra Generalforsamlingen 22. februar 2006 – Uoffisielt referat

Nedenfor følger et uoffisielt referat fra årsmøtet. Det offisielle referatet publiseres så snart dette foreligger fra referentene.genfors2006

(Det offisielle referatet er nå publisert )

Bildet til høyre: Nå er det rett før møtet skal begynne. ( Foto -1kp )

Innkalling: godkjent
Referenter: LA2QDA, Oddvar og LA8FCA, Steinar
Ordstyrer: LB9GE
Tilstede: 27 stykker (alle medlemmer)
Styrets beretning: LB9GE leste gjennom beretningen.
– Jon Sletvold- Skrevet med feil etternavn (under styrets sammensetning)
– RPO manager LA8FCA,Steinar
– LA9UOA må komme med på listen over medlemmer.
– Sentrale verv: LA4LN, Tom er uteglemt for utsending av Qst-LA.
– LA8FC takket for interessante foredrag/møter.
Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap: LA6WW leste regnskapet
– Det ble stilt spørsmål ang. tidsfrist for å benytte bevilgede midler. LA1KP besvarte spørsmålet; ingen
tidsfrist er satt, men rapporter til NRRL blir levert med jevnlige mellomrom. LA3RC ønsket at forklaringen
til APRS midlene skulle inn i referatet.
– LA3RC stilte spørsmål om forsikringen, som har gått opp i forhold til fjoråret; styret hadde ingen forklaring
på dette. Vi har forsikring på det utstyret vi har lagret i bunkersen på Tåsen.
Regnskap for 2005 ble godkjent.

LA3ST kom med forslag om at depositumet for nøkkel tilskrives gruppen, og evt. øremerkes nytt nøkkel system på
nytt lokale.

Budsjett 2006:
LA3ST leste og kommenterte budsjettet for 2006.
Regnskapet ble godkjent.
Kontingent for 2006 ble godkjent; uendret.

Revisors beretning;
LA8FC, Kåre I. Stubban leste revisors beretning. Revidert av LA8FC, Kåre I. Stubban og LA8FCA, Steinar Roland.
Foreslår at budsjett og regnskap godkjennes.

Innkomne forslag.
LA3ST leste lovendringsforslag fra styret.
Lovendringsforslag nr. 1 ang. utsendinger ble godkjent med 27 stemmer for og ingen i mot.

Lovendringsforslag nr. 2 ang. kontingent ble godkjent med 27 stemmer for og ingen i mot.

Valg:
LA6OKA, Steinar leste valgkomiteens forslag.
Formann: LB9GE, Trond (gj)
Kasserer: LA7UCA, Rune (ny)
Styremedlem: LA3ST, Stein
Vara: LA6OKA (ny)
LB1QF (gj)
LA1KP (ny)

Revisor: LA8FCA, Steinar (gj)
LA9NGA, Jon (gj)

Valgkomite:
LA2QDA, Oddvar
LB6AE, Rune
LA7YI, Ragnar
Vara: LB6AE, Rune

Årsmøtet ble avsluttet 20:50

LA1AKA Torstein