Inntrykk fra Oslogruppens Generalforsamling 23. Februar 2005

Inntrykk og referat fra Generalforsamlingen 2005

Denne Onsdagen var det klart for årets generalforsamling, og samtidig første offisielle møte i de nye lokalene på Ekeberg.

Formannen LA6OKA åpnet generalforsamlingen, og kunne fortelle at det var 29 medlemmer tilstede. Etter at møteleder og referenter var valgt gikk møtelederen LA6OKA så igjennom styrets beretning.

Under punktet kurs fortalte Steinar at det nå var framdrift når det gjelder å få satt igang kurs med LA8OKA som lærer. Styret vil relativt snart komme tilbake med mer informasjon.

Møtet ga også applaus til Gaute LB6YD som initiativtaker til “drop in” møtene på Bryn kafe, og for å sørge for utmerket QSL tjeneste under gruppens omflakkende tilværelse.
Det ble også rettet en spesiell takk til LA4PE for hans store innsats med repeatere og noder. LA6MW Lars ble berømmet for å ha overtatt prosjekt Rally Finnskog og utarbeidet meget bra informasjon til deltagerne.

Under punktet regnskap, budsjett og kontingent overtok kassereren LA6WW Hans. Han redegjorde raskt og effektivt for de forskjellige postene, revisor leste revisors beretning og regnskap og forlag til disponering av årets overskudd ble godkjent av forsamlingen.
Kontingenten for inneværende år forblir uendret.

Styret orienterte så for planene i forbindelse med opp pussingen av lokalene og la fram detaljert forslag til budsjett for dette prosjektet. Etter en liten diskusjon ble budsjettet vedtatt og styret dermed gitt fullmakt til å inngå formell avtale med Oslo kommune, samt sette igang klargjøring/opp pussing av lokalene.

Det var så klart til valg.
Valgkomiteen v/ LA1KP overtok og framsatte følgende forslag:
Formann : LB9GE Trond Bakke (ny)
Viseformann: LA2GLA Kristian (gj.valg.)
Sekretær: LA1AKA Torstein (gj.valg.)

Varamenn: LB1QF Kai
LB6AE Rune
LA7UCA Rune

Revisor: LA8FC Kåre
Vara revisor: LA6XI Knut

Valgkomite: LA6OKA Steinar
LB6YD Gaute
LA1KP Øivind
Vara LA2QDA Oddvar

Alle valgt ved akklamasjon.

Fullstendig referat fra generalforsamlingen sendes medlemmene som rundskriv når dette foreligger fra referentene.  ( Se under bildet )
LA1KP Øivind

lb9gefield 2005

Referat fra Generalforsamlingen til Oslo gruppen av NRRL.

Generalforsamling ble avholdt på Ekeberg Hovedgård onsdag 23. febr. 2005 kl. 19.30.

1. Formannen LA6OKA ønsket velkommen. Det var 27 medlemmer tilstede. Det var ingen innvendinger til innkallingen.

2. Formannen ble valgt til ordstyrer og LA8FCA og LA2QDA ble valgt til referenter.

3. Under beretningen kom det frem at kurs vil bli satt i gang med det første. Det ble ellers reist en del spørsmål angående det nye gruppelokalet og forhold omkring leieavtale. LA3ST opplyste at leiekontrakt ikke er inngått men han har en løpende dialog med ansvarlig person i kommunen slik at kommunen er innforstått med både fremtidig oppussing og måten en fremtidig leie skal betales, nemlig i form av dugnad og oppussing.

Ellers ble det fra styret beklaget at informasjon på LA4O-nytt hadde vært for dårlig. Under posten ”kurs” kom det frem at totalt 16 av 23 kandidater hadde fullført kurset og klarte prøven. Formannen takket alle som hadde bidratt med forskjellige aktiviteter og også for at de vanskelige forholdene gruppen hadde hatt det siste året ikke hadde gitt dårligere fremmøte verken på møtene i Maridalen velhus eller dropin-møtene som har vært avholdt på Bryn kafé.

4. Regnskap og disposisjoner ble gjennomgått. LA8FC leste revisorenes beretning, og regnskapet ble deretter godkjent.

5. Under posten budsjett ble det lagt frem et eget ”oppussingsbudsjett” for Ekeberg på til sammen ca. kr. 174.000. Etter avtale med Oslo kommune skal vi pusse opp for min. 25.000 pr. år. Dette vil ta lang tid og vi vil leve under en ”konstant oppussing”. Styret foreslo derfor at vi forskutterer hele oppussingen fra Husfondet.

Vi vil i så fall få en husleie på kr. 0,- en del år fremover. Styret fikk enstemmig fullmakt til å fullføre oppussingen i henhold til det fremlagte budsjett dersom forhandlingene med kommunen gir rom for en slik løsning. Styret fikk applaus for sitt arbeide med saken så langt. Gruppens driftsbudsjett ble deretter vedtatt.

6. Det hadde ikke kommet inn noen forslag.

7. LA1KP ledet valgene. Formannen hadde av personlige grunner bedt om bli løst fra sitt verv, og det ble derfor foretatt valg på ny formann for ett år: Resultatet av valgene ble:

Formann (1 år): LB9GE Trond Bakke
Viseform (2 år): LA2GLA Kristian Fahlstrøm (gj.v.)
Sekretær (2 år): LA1AKA Torstein Tidemann (gj.v.)

Varamenn (1 år):
1.: LB1QF Kai Christophersen
2.: LB6AE Rune Undertun
3.: LA7UCA Rune Araberg

Revisor (2 år): LA8FC Kåre I. Stubban (gj.v.)

Vararevisor (2 år): LA6XI Knut Heimdal (gj.v.)

Valgkomite (1 år): LA6OKA Steinar Hellstrøm (form)

LB6YD Gaute Alstad
LA1KP Øivind Solli
LA2QDA Oddvar Hauge (vara)

Den nye formannen takket for tilliten og håpet at medlemmene stiller villig opp både ved dugnader og ved flytting til nye lokaler.

Møtet hevet kl. 20.45.

Steinar Roland (s)                                                                            Oddvar Hauge (s)