Offisielt referat fra Generalforsamling i Oslo-gruppen av NRRL onsdag 26. februar 2020

Møtet ble åpnet av formannen LA7WRA Peter kl. 19:40

Det ble opplyst at det var 27 stemmeberettigede tilstede inkl. 4 fullmakter.

Senere i møtet kom det fram at Oslo-gruppens lover ikke gir adgang til å avgi stemme pr. fullmakt. Fullmaktene ble dermed kjent ugyldige og møtet endte opp med at det var 25 stemmeberettigede tilstede, pga.  to etterankomne.

Formannen LA7WRA Peter Petrov ble valgt til å lede møtet.

Formannen bad om 1 minutts stillhet for å minnes våre 2 tidligere formenn som hadde gått Silent Key i 2019.
Disse var :  LA1TC Harald Sekkeseter og LA4LE Egil Indrebø.

Valg av referenter:
LA1KP Øivind Solli og LA3ST Sten W. Johansen ble valgt til referenter.
LA6XI Knut Heimdal og LA8FCA Steinar Roland ble valgt til å undertegne protokollen.

Styrets beretning
LB1LG Ronny Solli – til dagsorden-
Det er feil i innkallingen !
pkt. 7 burde vært ført opp med betegnelsen VALG.
Styret beklaget at dette punktet var falt ut og forsamlingen godtok å ta inn pkt. 7 VALG  på dagsorden.

Sambandstjenesten
Formannen opplyste at LA4PGA Trond varslet styret om at han ønsket avløsning som sambandsmanager i mars, men at han kunne sitte ut 2019.
LB1NH Arild etterlyste flere innspill vedr. samband til LA4O-nytt sendingene på mandager.

Gruppestasjonen
Formannen oppfordret flere av medlemmene til å delta på test-aktiviteter, slik at LA4O blir deltaker i flere tester i tiden framover.

LA6XI Knut oppfordret styret til å jobbe for at LA4O igjen blir aktiv i Fylkestesten. Han oppfordret også styret til å få satt diplomet fra World Wide WPX Contesten 2019 på SSB i glass og ramme. LA4O ble no 1. i Norge og no 10. i Europa.

Lisenskurset
Forsamlingen uttrykte en stor takk og ga applaus til de som har bidratt for å gjennomføre kurset.

LA4O Field day 2019
Formannen påpekte at det dessverre er flere av Oslo-gruppens medlemmer som kjører field-day i andre organiserte grupper. Dette resulterer i at det blir ganske få igjen til å gjennomføre field-dayen for LA4O.
På spørsmål om styret har vært i kontakt med disse field-day gruppene, svarte viseformannen LA8FTA Bill at det nok var det faktum at LA4O har arrangert field-day i områder med mye folk og dermed potensiale for rekruttering, mens en del av field-day gruppene satser på aktivitet høyt til fjells og langt unna folk og støy.

Old-timer-meeting / Seniortreff
Møtet i mars 2019 samlet 14 deltagere.
På Old-timer møtet i februar 2020 var deltagerantallet 25.

SOTA
Under dette punktet i årsberetningen ble det forespurt om hva SOTA var.
Det ble opplyst at det ligger et utmerket foredrag skrevet av LA1GPA Bjørn om SOTA på LA4O.NO
Søk på «SOTA» og du finner referat fra medlemsmøte 27. april 2016. Nederst i artikkelen finner du link til foredraget.

Lokaler
Det oppstod litt diskusjon rundt lokalene som Oslogruppen leier av NRRL. Dette er nå aktualisert gjennom forslagene og utspillene NRRL’s hovedstyre har kommet med i AR no. 1 /2020.

Styret oppfordret medlemmene til å komme med innspill i sakens anledning. Da bl.a relatert til at LA4O bidrar med leieinntekter og dekker en hel del andre kostnader, som renhold, reparasjoner, generelt vedlikehold mv.

Senere i møtet, under budsjettposten foreslo LA6XI Knut at styret burde vie et medlemsmøte til dette. Dette fordi de av medlemmene i Oslogruppen som stiller på NRRL’s Generalforsamling i april skal kunne ha mest mulig samstemte innlegg/stemmegivning basert på å ivareta Oslogruppens interesser.

Møteprogram
Listen over møteprogram og aktiviteter for 2019 viser 32 offisielle program og aktiviteter. I tillegg kommer «drop-in» møtene, noe som må sies å være bra.

Det var en feil med signaturen til Kenneth i linje 10 i oversikten – Riktig signatur er LA7GIA

Generelt

For avsnitt i årsberetningen som ikke er nevnt over var det ikke spesielle kommentarer.

Et avsnitt om LA4O-nytt  sendingene bør med i kommende årsrapporter.

Viseformannen LA8FTA Bill kom med en bekymringsmelding til forsamlingen.
Det er et faktum at styrets medlemmer går igjen i forbindelse med å gjennomføre arrangementer og på deltagelse i arrangementer.
LA4O har stort behov for at flere av medlemmene deltar og påtar seg oppgaver- bare på den måten kan gruppen opprettholde aktivitetsnivået.

Styrets beretning ble deretter godkjent ved akklamasjon med de kommentarer som var framkommet.

Regnskap med revisors beretning

Gruppens kasserer LA3PK Jan Helge gikk gjennom regnskapet.

– Det er 25 medlemmer som ikke har betalt
– Samband har gitt et solid bidrag til gruppens økonomi – Stor applaus både til de som jobber med utrykning/nødsamband i SOØ og de som har bidratt med sambandsoppdraget Oslo Maraton.
– Det ble gitt uttrykk for at gruppen i større grad bør bidra til å dekke de direkte utgiftene den enkelte deltager har. Dette kan forhåpentlig bidra til at flere ser seg i stand til å bidra i aktivitetene.
– Regnskapet viser et fantastisk resultat i år, men vi kan ikke forvente samme resultat år etter år.
– Takk også til LA3PK for ryddig og nøyaktig føring av regnskapet og ivaretagelse av gruppens økonomi.

Revisor LA3ST Stein leste revisors beretning. Han anbefalte at regnskapet ble godkjent og at   årets overskudd, kr 54.740, ble tilført egenkapitalen.

Regnskapet ble deretter godkjent ved akklamasjon.

Budsjett og fastsettelse av kontingent

Gruppens kasserer LA3PK Jan Helge gikk gjennom det framlagte budsjettet.

Budsjett
– Styret har vedtatt at LA4O skal investere i nytt lysopplegg i lokalene
– Styret har vedtatt at det skal kjøpes inn nytt lerret for prosjektor som støtter 16:9 formatet
– Det jobbes med å få i gang et Raspberry PI prosjekt for remote operasjon
– Formannen oppfordret medlemmene til å komme med forslag til prosjekter for LA4O
– LA6XI meddelte at det er 3 år til Oslogruppen kan feire sitt 100 års jubileum – Da må vi feire- Og oppfordret styret til å ta det med i planleggingen – 3 år går fort.

Budsjettet ble godkjent uten endringer ved akklamasjon.

Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag til uendret kontingent ble vedtatt ved akklamasjon.

Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag

Valg

LA1KP Øivind redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Formann:            LB8IH Fredrik Davidsen for 2 år (ny)
Kasserer:             LA3PK Jan Helge Larsen for 2 år (gj.valg)
Sekretær:            LA7IJ  Truls Johansen for 1 år (opprykk fra styremedlem)
Styremedlem:     LA6PBA Lars S. Torgersen for 2 år (opprykk fra varamann)
Varamedlem:      LB7JI  Arne Skaanes for 1 år   (ny)
Varamedlem:      LB7PI  Anett Lindstad for 1 år (ny)

Revisor 1:           LA3ST    Stein W. Johansen for 2 år (gj.valg)
Revisor 2:           LA8FCA Steinar Roland for 1 år (gj.valg)
Revisor vara:      LA6XI     Knut Heimdal for 1 år (gj.valg)

Valgkomité:

Formann:            LA7WRA Peter Petrov  for 1 år
Medlem:             LA1KP Øivind Solli for 1 år
Medlem:             LA4GF Frode Galtung for 1 år
Varamedlem:      LB8CG Mikhail Khelik for 1 år

Avslutning

Den avtroppende formannen LA7WRA Peter takket det avtroppende styret for godt samarbeid og god jobb gjennom tiden han har sittet som formann.

Den påtroppende formannen LB8IH Fredrik takket så LA7WRA Peter for å ha stått i formannsvervet i 2 år og overrakte en blomsterbukett.

Møtet ble hevet kl. 21:30 

Oslo 2. mars 2020

___________________________________                        _______________________________________

LA1KP Øivind E. Solli (sign) Referent                         LA3ST Stein W. Johansen (sign) Referent

Foto på forsiden: LA9YKA Øyvind